หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโปรโตคอลตามข้อกำหนดของโรงงาน

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EEI-4-019ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโปรโตคอลตามข้อกำหนดของโรงงาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory)
รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่


1 2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
1 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
1 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของอาชีพนักนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูงที่พัฒนาซอฟต์แวร์ของระบบอัตโนมัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม4.0

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
042201 เข้าใจเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล 1.1 อธิบายเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 042201.01 141157
042201 เข้าใจเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล 1.2 อธิบายเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลในอุตสาหกรรม 042201.02 141158
042201 เข้าใจเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล 1.3 อธิบายมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 042201.03 141159
042202 พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสื่อสารข้อมูล 2.1 อธิบายหลักการทำงานของโปรโตคอลจากแผนภาพของซอฟต์แวร์ 042202.01 141160
042202 พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสื่อสารข้อมูล 2.2 อธิบายโครงสร้างของอุปกรณ์จากแผนภาพของโครงข่าย 042202.02 141161
042202 พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสื่อสารข้อมูล 2.3 เขียนแบบของซอฟต์แวร์เพื่อสื่อสารข้อมูลตามการร้องขอจากเซิร์ฟเวอร์ 042202.03 141162
042202 พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสื่อสารข้อมูล 2.4 เขียนแบบของซอฟต์แวร์เพื่อสื่อสารข้อมูลแบบเรียลไทม์ 042202.04 141163
042203 ออกแบบการทดสอบโปรโตคอล 3.1 กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการทดสอบได้ 042203.01 141164
042203 ออกแบบการทดสอบโปรโตคอล 3.2 กำหนดขั้นตอนในการทดสอบ 042203.02 141165
042203 ออกแบบการทดสอบโปรโตคอล 3.3 เลือกอินพุตและคาดการณ์ผลลัพธ์ได้สอดคล้องกับเป้าหมายของการทดสอบ 042203.03 141166
042204 จัดทำเอกสารการทดสอบ 4.1 อธิบายรายการของเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับเอกสารการทดสอบตามระบบคุณภาพ 042204.01 141167
042204 จัดทำเอกสารการทดสอบ 4.2 จัดทำเอกสารการทดสอบ 042204.02 141168
042204 จัดทำเอกสารการทดสอบ 4.3 ระบุความเข้ากันได้ของเอกสารการทดสอบตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ 042204.03 141169

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบไฟฟ้า   
•    ทักษะในการใช้เครื่องมือช่างและเครื่องมือวัด


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบของระบบอัตโนมัติ   
•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม
•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบของซอฟต์แวร์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

•    ความรู้เทคโนโลยีหน่วยประมวลผล เซ็นเซอร์ ตัวกระทำ และการสื่อสารข้อมูล   
•    ความรู้หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
•    ความรู้เอกสารในระบบคุณภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   
•    หนังสือรับรองการทำงาน หรือ   
•    ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ   
•    แฟ้มสะสมผลงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   
•    หลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ พื้นฐานแมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น   
•    ใบรับรองระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น Mobile Communication Data Transmission System เป็นต้น
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง   
•    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง   
•    วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
•    ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
•    ออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานระบบอัตโนมัติ
วิธีการประเมิน   
•    การสอบข้อเขียน ณ สถานรับรอง   
•    การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และเอกสารข้อกำหนดควรอ้างอิงข้อแนะนำ (Guideline) ของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรม เช่น   
•    IEEE 1016: Software Design Specification   
•    ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing   
•    IPA Embedded System development Process Reference
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)
การทำงานควรดำเนินไปตามขั้นตอนของวัฏจักรชีวิต (Lifecycle) ของวิศวกรรมระบบ ได้แก่   
•    การกำหนดแนวคิดของระบบ   
•    การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ   
•    การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ   
•    การสร้างระบบ   
•    การทดสอบระบบ   
•    การส่งมอบระบบ
 2) สถานที่ทำงาน (Work Site)
N/A
 3) สภาวะในการทำงาน (Operating Conditions)
 เครื่องมือสำหรับประกอบและทดสอบฮาร์ดแวร์ของส่วนควบคุม เช่น   
•    เครื่องมือกล (ตัด ไส เจาะ) เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ   
•    คีมช่าง - ไขควง ประแจ   
•    อุปกรณ์บัดกรี – สว่านไฟฟ้า   
•    เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์ และออสซิลโลสโคป
 เครื่องมือสำหรับพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ของส่วนควบคุมของระบบอัตโนมัติ เช่น   
•    ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมสำหรับ PLC หรือ   
•    ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมสำหรับระบบ SCADA หรือ   
•    โปรแกรม LabVIEW
 4) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents)
เอกสารและหลักฐานสามารถอ้างอิงย้อนกลับไปยังข้อแนะนำหรือมาตรฐานในการจัดทำ รวมทั้งได้ดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการควบคุมเอกสาร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะจะประเมินอาจจะได้รับการประเมินผ่าน:   
•    การสอบข้อเขียน   
•    การสาธิตการปฏิบัติงาน   
•    การตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ยินดีต้อนรับ