หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมเข้ากับระบบโรงงาน

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EEI-3-017ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมเข้ากับระบบโรงงาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory)
รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่


1 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
1 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของอาชีพนักนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูงที่สร้างและทดสอบส่วนควบคุมของระบบอัตโนมัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม4.0

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
044201 ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค 1.1 อธิบายระบบสาธารณูปโภคที่ต้องตรวจสอบก่อนเริ่มติดตั้ง 044201.01 141129
044201 ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค 1.2 ยืนยันความถูกต้องของระบบสาธารณูปโภคจากแบบ 044201.02 141130
044201 ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค 1.3 อธิบายรายการของเครื่องมือสำหรับใช้ติดตั้ง 044201.03 141131
044201 ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค 1.4 อธิบายขั้นตอนในการทดสอบก่อนและหลังติดตั้ง 044201.04 141132
044202 ติดตั้งส่วนควบคุมระบบอัตโนมัติ 2.1 อธิบายขั้นตอนการติดตั้งจากแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม 044202.01 141133
044202 ติดตั้งส่วนควบคุมระบบอัตโนมัติ 2.2 อธิบายรายการของเครื่องมือสำหรับใช้ติดตั้ง 044202.02 141134
044202 ติดตั้งส่วนควบคุมระบบอัตโนมัติ 2.3 อธิบายขั้นตอนในการทดสอบก่อนและหลังติดตั้ง 044202.03 141135
044202 ติดตั้งส่วนควบคุมระบบอัตโนมัติ 2.4 ใช้เครื่องมือเพื่อติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ 044202.04 141136
044203 เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ 3.1 อธิบายขั้นตอนการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ 044203.01 141137
044203 เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ 3.2 อธิบายรายการของเครื่องมือสำหรับใช้ติดตั้ง 044203.02 141138
044203 เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ 3.3 อธิบายขั้นตอนในการทดสอบก่อนและหลังติดตั้ง 044203.03 141139
044203 เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ 3.4 ติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 044203.04 141140
044203 เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ 3.5 ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 044203.05 141141
044203 เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ 3.6 ติดตั้งซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ 044203.06 141142

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบไฟฟ้า   
•    ทักษะในการใช้เครื่องมือช่างและเครื่องมือวัด


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

•    ทักษะในการอ่านแบบของระบบอัตโนมัติ   
•    ทักษะในการอ่านแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

•    ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
•    ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
•    ความรู้เอกสารในระบบคุณภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
•    หนังสือรับรองการทำงาน หรือ   
•    ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ
•    แฟ้มสะสมผลงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
•    หลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ พื้นฐานแมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น
•    ใบรับรองระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis, MSA) , QC 7 Tools Basic , ISO 9001 , ISO 14001 เป็นต้น
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง
•    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง   
•    วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
•    ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
•    ออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานระบบอัตโนมัติ
วิธีการประเมิน   
•    การสอบข้อเขียน ณ สถานรับรอง
•    การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และเอกสารข้อกำหนดควรอ้างอิงข้อแนะนำ (Guideline) ของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรม เช่น   
•    ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing   
•    IPA Embedded System development Process Reference
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1) ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)
การทำงานควรดำเนินไปตามขั้นตอนของวัฏจักรชีวิต (Lifecycle) ของวิศวกรรมระบบ ได้แก่
•    การกำหนดแนวคิดของระบบ
•    การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ
•    การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ
•    การสร้างระบบ
•    การทดสอบระบบ   
•    การส่งมอบระบบ
 2) สถานที่ทำงาน (Work Site)
N/A
 3) สภาวะในการทำงาน (Operating Conditions)
เครื่องมือสำหรับประกอบและทดสอบฮาร์ดแวร์ของส่วนควบคุม เช่น
•    เครื่องมือกล (ตัด ไส เจาะ) เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ
•    คีมช่าง - ไขควง ประแจ
•    อุปกรณ์บัดกรี – สว่านไฟฟ้า
•    เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์ และออสซิลโลสโคป
เครื่องมือสำหรับพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ของส่วนควบคุมของระบบอัตโนมัติ เช่น
•    ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมสำหรับ PLC หรือ
•    ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมสำหรับระบบ SCADA หรือ
•    โปรแกรม LabVIEW
 4) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents)
เอกสารและหลักฐานสามารถอ้างอิงย้อนกลับไปยังข้อแนะนำหรือมาตรฐานในการจัดทำ รวมทั้งได้ดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการควบคุมเอกสาร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะจะประเมินอาจจะได้รับการประเมินผ่าน:
•    การสอบข้อเขียน
•    การสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ