หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบและทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EEI-3-016ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบและทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory)
รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">2514
โปรแกรมเมอร์ (
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH">Application Programmers)


1 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
1 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่อธิบายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นของอาชีพนักนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูงที่สร้างและทดสอบส่วนควบคุมของระบบอัตโนมัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม4.0

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
041201 เข้าใจความหมายของแบบที่ใชในระบบอัตโนมัติ 1.1 ระบุประเภทของแบบที่อธิบายการทำงานของระบบอัตโนมัติ 041201.01 141109
041201 เข้าใจความหมายของแบบที่ใชในระบบอัตโนมัติ 1.2 อธิบายหน้าที่การทำงานของส่วนต่างๆในแบบของระบบอัตโนมัติ 041201.02 141110
041201 เข้าใจความหมายของแบบที่ใชในระบบอัตโนมัติ 1.3 อธิบายโครงสร้างและหน้าที่จากแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม 041201.03 141111
041201 เข้าใจความหมายของแบบที่ใชในระบบอัตโนมัติ 1.4 อธิบายโครงสร้างและหน้าที่จากแผนภาพของซอฟต์แวร์ 041201.04 141112
041202 ออกแบบการทำงานของซอฟต์แวร์ในระบบอัตโนมัติ 2.1 เขียนแบบของซอฟต์แวร์ให้อ่านค่าจากเซ็นเซอร์และหน่วยรับคำสั่ง/ข้อมูล 041202.01 141113
041202 ออกแบบการทำงานของซอฟต์แวร์ในระบบอัตโนมัติ 2.2 เขียนแบบของซอฟต์แวร์ให้สร้างสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ 041202.02 141114
041202 ออกแบบการทำงานของซอฟต์แวร์ในระบบอัตโนมัติ 2.3 เขียนแบบของซอฟต์แวร์ให้ประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกะ 041202.03 141115
041202 ออกแบบการทำงานของซอฟต์แวร์ในระบบอัตโนมัติ 2.4 เขียนแบบของซอฟต์แวร์ให้บันทึกข้อมูลและสถานะ 041202.04 141116
041202 ออกแบบการทำงานของซอฟต์แวร์ในระบบอัตโนมัติ 2.5 เขียนแบบของซอฟต์แวร์ให้ทำงานตามเหตุการณ์ทางกายภาพ 041202.05 141117
041202 ออกแบบการทำงานของซอฟต์แวร์ในระบบอัตโนมัติ 2.6 เขียนแบบของซอฟต์แวร์ให้ทำงานตามคาบเวลา 041202.06 141118
041203 ประกอบอุปกรณ์ในส่วนควบคุม 3.1 อธิบายรายการของอุปกรณ์และขั้นตอนในการติดตั้งจากแบบ 041203.01 141119
041203 ประกอบอุปกรณ์ในส่วนควบคุม 3.2 เลือกและใช้เครื่องมือช่างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม 041203.02 141120
041203 ประกอบอุปกรณ์ในส่วนควบคุม 3.3 จัดวางอุปกรณ์และสายไฟ/สายสัญญาณตามข้อกำหนดของความปลอดภัยและการบำรุงรักษา 041203.03 141121
041203 ประกอบอุปกรณ์ในส่วนควบคุม 3.4 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมและทำสัญลักษณ์ของอุปกรณ์และสายไฟ/สายสัญญาณ 041203.04 141122
041204 ออกแบบการทดสอบส่วนควบคุม 4.1 กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการทดสอบ 041204.01 141123
041204 ออกแบบการทดสอบส่วนควบคุม 4.2 กำหนดขั้นตอนในการทดสอบ 041204.02 141124
041204 ออกแบบการทดสอบส่วนควบคุม 4.3 เลือกอินพุตและคาดการณ์ผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายของการทดสอบ 041204.03 141125
041205 จัดทำเอกสารการทดสอบ 5.1 อธิบายรายการของเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับเอกสารการทดสอบตามระบบคุณภาพ 041205.01 141126
041205 จัดทำเอกสารการทดสอบ 5.2 จัดทำเอกสารการทดสอบ 041205.02 141127
041205 จัดทำเอกสารการทดสอบ 5.3 ระบุความเข้ากันได้ของเอกสารการทดสอบตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ 041205.03 141128

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบไฟฟ้า
•    ทักษะในการใช้เครื่องมือช่างและเครื่องมือวัด


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบของระบบอัตโนมัติ   
•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม   
•    ทักษะในการอ่านและเขียนแบบของซอฟต์แวร์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

•    ความรู้เทคโนโลยีหน่วยประมวลผล เซ็นเซอร์ ตัวกระทำ และการสื่อสารข้อมูล   
•    ความรู้หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
•    ความรู้เอกสารในระบบคุณภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   
•    หนังสือรับรองการทำงาน หรือ   
•    ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ   
•    แฟ้มสะสมผลงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
•    หลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ พื้นฐานแมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น
•    ใบรับรองระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น Mobile Communication Data Transmission System เป็นต้น
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง   
•    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง   
•    วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
•    ขอบเขตด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   
•    ออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานระบบอัตโนมัติ
วิธีการประเมิน   
•    การสอบข้อเขียน ณ สถานรับรอง   
•    การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และเอกสารข้อกำหนดควรอ้างอิงข้อแนะนำ (Guideline) ของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรม เช่น   
•    IEEE 1016: Software Design Specification   
•    ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing   
•    IPA Embedded System development Process Reference
(ข) คำอธิบายรายละเอียด   
1.    ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)
การทำงานควรดำเนินไปตามขั้นตอนของวัฏจักรชีวิต (Lifecycle) ของวิศวกรรมระบบ ได้แก่   
•    การกำหนดแนวคิดของระบบ   
•    การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ   
•    การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ   
•    การสร้างระบบ   
•    การทดสอบระบบ   
•    การส่งมอบระบบ
 1) สถานที่ทำงาน (work site)
N/A
 2) สภาวะในการทำงาน (Operating Conditions)
เครื่องมือสำหรับประกอบและทดสอบฮาร์ดแวร์ของส่วนควบคุม เช่น   
•    เครื่องมือกล (ตัด ไส เจาะ) เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ   
•    คีมช่าง - ไขควง ประแจ   
•    อุปกรณ์บัดกรี - สว่านไฟฟ้า   
•    เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์ และออสซิลโลสโคป
เครื่องมือสำหรับพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ของส่วนควบคุมของระบบอัตโนมัติ เช่น   
•    ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมสำหรับ PLC หรือ   
•    ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมสำหรับระบบ SCADA หรือ   
•    โปรแกรม LabVIEW
 3) ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents)
เอกสารและหลักฐานสามารถอ้างอิงย้อนกลับไปยังข้อแนะนำหรือมาตรฐานในการจัดทำ รวมทั้งได้ดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการควบคุมเอกสาร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะจะประเมินอาจจะได้รับการประเมินผ่าน:   
•    การสอบข้อเขียน   
•    การสัมภาษณ์   
•    การสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ