หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เชื่อมต่อเครือข่าย

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EEI-3-002ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เชื่อมต่อเครือข่าย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things)
รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่


1 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
1 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1 3513 ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถกำหนดค่าตั้งค่าการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะกับเครือข่ายและทดสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
031201 กำหนดค่าตั้งค่าการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะกับเครือข่าย 1.1 ติดตั้งซอฟต์แวร์ (ถ้ามี) 031201.01 141017
031201 กำหนดค่าตั้งค่าการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะกับเครือข่าย 1.2 กำหนดค่าตั้งค่าการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะกับเครือข่าย 031201.02 141018
031202 ทดสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.1 ตรวจสอบระบบของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะให้ทำงานครบทั้งระบบ 031202.01 141019
031202 ทดสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.2 ทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 031202.02 141020

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ก่อนหน้าที่จำเป็น
•    ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
•    ทักษะการติดตั้งซอฟต์แวร์
(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น   
•    ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

•    ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง (hardware)   
•    ทักษะการเชื่อมต่อเครือข่ายกับอุปกรณ์ด้วย LAN, Wi-Fi, เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network)

(ข) ความต้องการด้านความรู้

•    ความรู้การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย LAN, Wi-Fi, เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network)   
•    ความรู้อุปกรณ์เครือข่าย   
•    ความรู้มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่าย IEEE 802   
•    ความรู้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย เช่น มาตรฐานการผลิต มอก 11-2553 สากลอื่นๆ เช่น IEC 60502, BS หรือ AS


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
•    มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
•    มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   
•    ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น กลยุทธ์การบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ เทคโนโลยีการจัดการ นวัตกรรมใหมกับการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ ระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System) การทดสอบสายรับสงขอมูลในระบบคอมพิวเตอร Network และ Mobile Communication เป็นต้น
•    มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง
•    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
•    วิธีการปฏิบัติงาน
•    มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน   
•    พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
•    พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน   
•    การติดตั้งซอฟต์แวร์ (ถ้ามี)   
•    การกำหนดค่าตั้งค่าการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์กับเครือข่าย   
•    ตรวจสอบระบบของผลิตภัณฑ์ให้ทำงานครบทั้งระบบ   
•    ทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานได้
(ข) สถานที่ทำงาน   
•    ภายในโรงงาน อาคาร อาคารพาณิชย์ หรือที่พักอาศัย
(ค) สภาวะในการทำงาน   
•    อุปกรณ์ที่เลือกใช้ต้องเหมาะสมกับสภาวะการทำงานภายในอาคาร   
•    เลือกวิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายได้เหมาะสมกับอุปกรณ์และสถานที่ติดตั้ง
(ง) ข้อมูลและเอกสาร   
•    คู่มือการติดตั้ง   
•    ข้อกำหนดความปลอดภัย   
•    มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(จ) คำแนะนำ   
•    ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) คำอธิบายรายละเอียด   
•    ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มืออย่างเคร่งครัด   
•    ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน   
•    ข้อสอบข้อเขียน   
•    การสาธิตการปฏิบัติงาน
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้นยินดีต้อนรับ