หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EEI-3-001ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things)
รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่


1 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
1 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1 3513 ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถสำรวจพื้นที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและทดสอบการใช้งานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเบื้องต้นได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
031101 สำรวจพื้นที่ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.1 ตรวจสอบขนาดและความมั่นคงของพื้นที่ติดตั้ง 031101.01 141012
031101 สำรวจพื้นที่ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.2 สำรวจแนวการเดินสายไฟ 031101.02 141013
031102 ติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและทดสอบการใช้งานเบื้องต้นผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.1 เลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งเหมาะสมกับประเภทของงาน 031102.01 141014
031102 ติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและทดสอบการใช้งานเบื้องต้นผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.2 ติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามคู่มือของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 031102.02 141015
031102 ติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและทดสอบการใช้งานเบื้องต้นผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย 031102.03 141016

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก)ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น
•    ทักษะการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น
•    ทักษะการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(ข)ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น
•    ความรู้การติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
•    ความรู้การต่อสายดิน
•    ความรู้เรื่องไฟฟ้าพื้นฐาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

•    ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง (hardware)
 - การใช้สายวัด
 - การวัดระดับน้ำ
 - การใช้สว่าน
- การใช้ไขควง และไขควงไฟฟ้า   
•    ทักษะการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

•    ความรู้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย   
•    ความรู้ความรู้พื้นฐานช่างทั่วไป   
•    ความรู้ความรู้เรื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
 - ขนาดสายไฟ
 - ปลั๊กไฟ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
•    มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
•    มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
•    ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น กลยุทธ์การบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ เทคโนโลยีการจัดการ นวัตกรรมใหมกับการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ ระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System) การทดสอบสายรับสงขอมูลในระบบคอมพิวเตอร Network และ Mobile Communication เป็นต้น
•    มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง
•    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
•    วิธีการปฏิบัติงาน
•    มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน
•    พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
•    พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน   
•    สำรวจสถานที่ติดตั้ง ขนาดพื้นที่ ความมั่นคงของพื้นที่ติดตั้ง และแนวการเดินสายไฟ   
•    เลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งเหมาะสมกับประเภทของงาน   
•    การติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามคู่มือของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ภายในบริเวณสถานที่ติดตั้ง   
•    ตรวจสอบความถูกต้องของระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
(ข) สถานที่ทำงาน   
•    ภายในและ/หรือภายนอกโรงงาน อาคาร อาคารพาณิชย์ หรือที่พักอาศัย
(ค) สภาวะในการทำงาน   
•    กันเขตก่อสร้างในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน เพื่อความปลอดภัย   
•    อุปกรณ์ที่เลือกใช้ต้องเหมาะสมกับสภาวะการทำงานภายนอกหรือภายในอาคาร
•    ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับงานที่กำลังปฏิบัติ
(ง) ข้อมูลและเอกสาร   
•    คู่มือการติดตั้ง   
•    ข้อกำหนดความปลอดภัย
(จ) คำแนะนำ   
•    ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) คำอธิบายรายละเอียด   
•    ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มืออย่างเคร่งครัด   
•    ใช้เครื่องมือช่างได้ถูกต้อง และปลอดภัย   
•    ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน:   
•    ข้อสอบข้อเขียน   
•    การสาธิตการปฏิบัติงาน
โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้นยินดีต้อนรับ