หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตกแต่งชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-NIE-4-035ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตกแต่งชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตเครื่องถม ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานแกะแรเพื่อผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ และงานเพลาลายเพื่อผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
04271 แกะแรเพื่อผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 1. วัสดุในการแกะแร จัดเตรียมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 04271.01
04271 แกะแรเพื่อผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 2. เครื่องมืออุปกรณ์ในการแกะแรเตรียมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 04271.02
04271 แกะแรเพื่อผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 3. ชิ้นงานได้รับการแกะแรอย่างถูกต้องสวยงามตามโครงสร้างของลวดลาย 04271.03
04271 แกะแรเพื่อผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 4. ชิ้นงานได้รับการตรวจสอบความสมบูรณ์ 04271.04
04272 เพลาลายเพื่อผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 1. วัสดุในการเพลาลายจัดเตรียมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 04272.01
04272 เพลาลายเพื่อผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 2. เครื่องมืออุปกรณ์ในการเพลาลายเตรียมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 04272.02
04272 เพลาลายเพื่อผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 3. ชิ้นงานได้รับการเพลาลายได้อย่างถูกต้องสวยงามตามโครงสร้างของลวดลาย 04272.03
04272 เพลาลายเพื่อผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 4. ชิ้นงานได้รับการตรวจสอบความสมบูรณ์ 04272.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการแกะแรเพื่อผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้2. ปฏิบัติการเพลาลายเพื่อผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เครื่องมือแกะแร2. เครื่องมือเพลาลาย3. การแกะแร4. การเพลาลาย5. วิธีการเก็บและดูแลรักษาเครื่องถม6. มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรายการจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์แกะแรชิ้นงานเพื่อผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 2. ชิ้นงาน ที่ผ่านการแกะแรเสร็จสมบูรณ์  3.  ใบรายการจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเพลาลายชิ้นงานเพื่อผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้  4. ชิ้นงาน ที่ผ่านการเพลาลายเสร็จสมบูรณ์(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)  1.ใบผ่านการอบรม ฝึกปฏิบัติตกแต่งชิ้นงาน โดยการแกะแร และการเพลาลายเพื่อผลิตเครื่องถม ประเภทเครื่องใช้  2.เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับการตกแต่งชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้(ง) วิธีการประเมิน  1. พิจารณาหลักฐานความรู้  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ   1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแกะแรเพื่อผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้   2.ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเพลาลายเพื่อผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้(ข) คำอธิบายรายละเอียด  1. แกะแรลวดลายชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ให้ประณีตและสวยงาม  2. เพลาลายชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ให้ประณีตและสวยงาม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน   1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก   2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ