หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขึ้นรูปเครื่องถมประเภทเครื่องใช้

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-NIE-2-032ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขึ้นรูปเครื่องถมประเภทเครื่องใช้

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตเครื่องถม ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ และงานประกอบ ปรับแต่งชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
04241 ขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 1. วัสดุที่ใช้ขึ้นรูปชิ้นงาน เตรียมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 04241.01
04241 ขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 2. เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ขึ้นรูปชิ้นงาน เตรียมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 04241.02
04241 ขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 3. ชิ้นงานได้ขึ้นรูปทรงตามแบบและขนาดที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง 04241.03
04242 ประกอบ ปรับแต่งชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 1. ชิ้นงานได้ปรับแต่งรูปทรงและขนาดอย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด 04242.01
04242 ประกอบ ปรับแต่งชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 2. ชิ้นงานประกอบได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด 04242.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้2. ปฏิบัติการประกอบ ปรับแต่งชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การขึ้นรูปเครื่องถมประเภทเครื่องใช้2. การประกอบ ปรับแต่งชิ้นงาน3. มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน4. การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ขึ้นรูป ประกอบ ปรับแต่งชิ้นงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. ใบรายการจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้   2. ชิ้นงาน ที่ขึ้นรูปเสร็จสมบูรณ์(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. ใบผ่านการอบรม ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปเครื่องถมประเภทเครื่องใช้   2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับการขึ้นรูปเครื่องถมประเภทเครื่องใช้(ง) วิธีการประเมิน  1. พิจารณาหลักฐานความรู้  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ   1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้   2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องประกอบ ปรับแต่งชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้(ข) คำอธิบายรายละเอียด   1. ขึ้นรูปชิ้นงานได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด   2. ประกอบ ปรับแต่งชิ้นงานได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน   ยินดีต้อนรับ