หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบเครื่องถมประเภทเครื่องใช้

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-NIE-2-031ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบเครื่องถมประเภทเครื่องใช้

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตเครื่องถม ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานออกแบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ งานออกแบบลวดลายเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04211 ออกแบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 1. วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกแบบชิ้นงาน เครื่องถมประเภทเครื่องใช้เตรียมได้ถูกต้อง ครบถ้วน 04211.01 140646
04211 ออกแบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 2. วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกแบบชิ้นงาน เครื่องถมประเภทเครื่องใช้ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 04211.02 140647
04211 ออกแบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 3. ชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ได้ร่างแบบอย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด 04211.03 140648
04212 ออกแบบลวดลายเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 1. ลวดลายมีการออกแบบตรงตามแบบเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ที่กำหนด 04212.01 140649
04212 ออกแบบลวดลายเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 2. ลวดลายได้เขียนลงบนแบบชิ้นงาน เครื่องถมประเภทเครื่องใช้ได้ขนาด สัดส่วนถูกต้อง สวยงามตามองค์ประกอบศิลป์ 04212.02 140650
04212 ออกแบบลวดลายเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 3. แบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ได้รับการตรวจสอบความสมบูรณ์ของลวดลายก่อนผลิตจริง 04212.03 140651

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการออกแบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้2. ปฏิบัติการออกแบบลวดลายเครื่องถมประเภทเครื่องใช้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ออกแบบชิ้นงาน2. การตรวจสอบ ดูแลรักษาวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ออกแบบชิ้นงาน3. เส้นที่ใช้เขียนลวดลาย4. รูปแบบลวดลายที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้5. การออกแบบชิ้นงาน เครื่องถมประเภทเครื่องใช้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. ใบรายการตรวจสอบวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบชิ้นงาน   2. แบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. ใบผ่านการอบรม ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องถมประเภทเครื่องใช้   2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องถมประเภทเครื่องใช้(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ   1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องออกแบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้   2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องออกแบบลวดลายเครื่องถมประเภทเครื่องใช้(ข) คำอธิบายรายละเอียด   1. ออกแบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้   2. ออกแบบลวดลายไทยลงบนเครื่องถมประเภทเครื่องใช้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน   1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก   2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก   2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ