หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบเครื่องถมประเภทเครื่องใช้

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-NIE-2-031ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบเครื่องถมประเภทเครื่องใช้

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตเครื่องถม ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานออกแบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ งานออกแบบลวดลายเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
04211 ออกแบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 1. วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกแบบชิ้นงาน เครื่องถมประเภทเครื่องใช้เตรียมได้ถูกต้อง ครบถ้วน 04211.01
04211 ออกแบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 2. วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกแบบชิ้นงาน เครื่องถมประเภทเครื่องใช้ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 04211.02
04211 ออกแบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 3. ชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ได้ร่างแบบอย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด 04211.03
04212 ออกแบบลวดลายเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 1. ลวดลายมีการออกแบบตรงตามแบบเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ที่กำหนด 04212.01
04212 ออกแบบลวดลายเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 2. ลวดลายได้เขียนลงบนแบบชิ้นงาน เครื่องถมประเภทเครื่องใช้ได้ขนาด สัดส่วนถูกต้อง สวยงามตามองค์ประกอบศิลป์ 04212.02
04212 ออกแบบลวดลายเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 3. แบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ได้รับการตรวจสอบความสมบูรณ์ของลวดลายก่อนผลิตจริง 04212.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการออกแบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้2. ปฏิบัติการออกแบบลวดลายเครื่องถมประเภทเครื่องใช้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ออกแบบชิ้นงาน2. การตรวจสอบ ดูแลรักษาวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ออกแบบชิ้นงาน3. เส้นที่ใช้เขียนลวดลาย4. รูปแบบลวดลายที่ใช้ในการผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้5. การออกแบบชิ้นงาน เครื่องถมประเภทเครื่องใช้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. ใบรายการตรวจสอบวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบชิ้นงาน   2. แบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. ใบผ่านการอบรม ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องถมประเภทเครื่องใช้   2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องถมประเภทเครื่องใช้(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ   1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องออกแบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้   2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องออกแบบลวดลายเครื่องถมประเภทเครื่องใช้(ข) คำอธิบายรายละเอียด   1. ออกแบบชิ้นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้   2. ออกแบบลวดลายไทยลงบนเครื่องถมประเภทเครื่องใช้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน   1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก   2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก   2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ