หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างพิมพ์เครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-POT-4-026ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างพิมพ์เครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานสร้างพิมพ์ต้นแบบเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม งานสร้างแม่พิมพ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม  งานสร้างแบบพิมพ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
02121 สร้างต้นแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 1.วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรจัดเตรียมเพื่อการสร้างต้นแบบได้อย่างถูกต้อง 02121.01
02121 สร้างต้นแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 2.ต้นแบบได้รับการขึ้นรูป ตามแบบอย่างถูกต้อง 02121.02
02121 สร้างต้นแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 3.ต้นแบบตกแต่ง ตรวจสอบความเรียบร้อย ได้อย่างถูกต้อง 02121.03
02122 สร้างแม่พิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือจัดเตรียมเพื่อสร้างแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 02122.01
02122 สร้างแม่พิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2. แม่พิมพ์สร้างตามแบบได้อย่างถูกต้อง 02122.02
02122 สร้างแม่พิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 3.แม่พิมพ์ตกแต่ง ตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง 02122.03
02123 สร้างแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ จัดเตรียมเพื่อสร้างแบบพิมพ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 02123.01
02123 สร้างแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2. แบบพิมพ์ สร้างตามแบบได้อย่างถูกต้อง 02123.02
02123 สร้างแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 3.แบบพิมพ์ตกแต่งตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง 02123.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการสร้างต้นแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม2. ปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม3. ปฏิบัติการสร้างแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. คุณสมบัติของปูนปลาสเตอร์2. การเก็บรักษาพิมพ์ปลาสเตอร์3. การทำต้นแบบปูนปลาสเตอร์4. การทำพิมพ์เพื่องานเครื่องปั้นดินเผา5. รูปทรงลวดลายเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. ต้นแบบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม          2. แม่พิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม          3. แบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม
  • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)        1. ใบผ่านการอบรม การสร้างพิมพ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม        2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน  ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ หรือแสดงชิ้นงาน
  • คำแนะนำในการประเมิน        ประเมินเกี่ยวกับการสร้างพิมพ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม.
  • วิธีการประเมิน       1. พิจารณาหลักฐานความรู้       2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • คำแนะนำ         1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม         2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม         3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการสร้างแบบพิมพ์ปลาสเตอร์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม
  • คำอธิบายรายละเอียด        1. การสร้างต้นแบบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเช่นการปั้นการกลึงการหล่อเป็นต้น        2. การสร้างแม่พิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม เช่น การแบ่งพิมพ์ สร้างพิมพ์ชิ้นสร้างพิมพ์หลายชิ้น        3. การสร้างแบบพิมพ์ปลาสเตอร์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเพื่อผลิตแบบพิมพ์จำนวนมากในการผลิตผลงานจำนวนมากชิ้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน   1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก   2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน   1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก   2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน3. เครื่องมือการประเมิน   1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก   2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ