หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-POT-2-021ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
02171 ตรวจสอบตำหนิ สำหรับเครื่องปั้น ดินเผาแบบดั้งเดิม 1. ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตรวจสอบตำหนิของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 02171.01
02171 ตรวจสอบตำหนิ สำหรับเครื่องปั้น ดินเผาแบบดั้งเดิม 2. ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมที่มีตำหนิเล็กน้อยตกแต่งได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 02171.02
02172 ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน สำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1. ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 02172.01
02172 ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน สำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2. ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมคัดแยกตามความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ 02172.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการตรวจสอบตำหนิสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม2. ปฏิบัติการตรวจสอบความเรียบร้อยสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์2. ตำหนิและสาเหตุของการเกิดตำหนิ3. วิธีแก้ไขการเกิดตำหนิ4. ความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. ชิ้นงานการตรวจสอบตำหนิสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม2. ชิ้นงานการตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม3. ชิ้นงานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบผ่านการอบรมการตรวจสอบเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม          2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน  ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ หรือแสดงชิ้นงาน(ค) คำแนะนำในการประเมินประเมินเกี่ยวกับการตรวจ สอบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาหลักฐานความรู้2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจสอบตำหนิสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตรวจสอบความเรียบร้อยสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา     แบบดั้งเดิม(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. ผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบตำหนิสำหรับเครื่องปั้น ดินเผาแบบดั้งเดิม ได้แก่ รอยร้าว รอยแตกบิ่น เคลือบร่น เคลือบมีรูเข็ม สีไม่สม่ำเสมอ และสีหลุดร่อน เป็นต้น2. ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ได้รับการตรวจสอบความเรียบร้อยตามเกณฑ์ที่กำหนด และการคัดแยกกลุ่มตามคุณภาพชิ้นงาน 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ