หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-POT-2-020ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานเตรียมวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เตรียมแบบพิมพ์ปลาสเตอร์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
02111 เตรียมวัตถุดิบสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1.วัตถุดิบที่ใช้สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเตรียมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 02111.01
02111 เตรียมวัตถุดิบสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2.ส่วนผสมที่ใช้ สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเตรียมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 02111.02
02112 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเตรียมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 02112.01
02112 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ได้ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน 02112.02
02113 เตรียมดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1. ดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเตรียมก่อนการผสมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 02113.01
02113 เตรียมดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2.ดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมที่เตรียมแล้วผสมกับวัตถุดิบอื่นตามอัตราส่วนผสมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 02113.02
02113 เตรียมดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 3.ดินปั้นสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมที่ผสมแล้วนวดได้อย่างถูกต้อง 02113.03
02114 เตรียมเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1.วัตถุดิบสำหรับเตรียมเคลือบเครื่องปั้น ดินเผาแบบดั้งเดิม เตรียมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 02114.01
02114 เตรียมเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2.ส่วนผสมของเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมบดผสมได้อย่างถูกต้อง 02114.02
02114 เตรียมเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 3. ส่วนผสมของเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมกรองได้อย่างถูกต้อง 02114.03
02115 เตรียมสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1.วัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเตรียมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 02115.01
02115 เตรียมสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2.วัตถุดิบให้สีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมบดผสมได้อย่างถูกต้อง 02115.02
02115 เตรียมสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 3.สีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมที่บดแล้ว กรองได้อย่างถูกต้อง 02115.03
02115 เตรียมสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 4. สีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมที่ได้จากการเตรียมผสมกาวได้อย่างถูกต้อง 02115.04
02116 เตรียมแบบพิมพ์ปลาสเตอร์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 1.วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมแบบพิมพ์ปลาสเตอร์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 02116.01
02116 เตรียมแบบพิมพ์ปลาสเตอร์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 2.แบบพิมพ์ปลาสเตอร์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง 02116.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม2. ปฏิบัติการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม3. ปฏิบัติการเตรียมแบบพิมพ์ปลาสเตอร์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. คุณสมบัติของวัตถุดิบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม2. การเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม3. การเตรียมและคัดเลือกพิมพ์แบบพิมพ์ปลาสเตอร์ สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม4. ประวัติศาสตร์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)  1. ใบรายการจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม  2. ใบรายการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม  3. ใบรายการจัดเตรียมแบบพิมพ์ปลาสเตอร์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)  1. ใบผ่านการอบรม การเตรียมวัตถุดิบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม  2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพหรือแสดงชิ้นงานคำแนะนำในการประเมิน  ประเมินเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมวิธีการประเมิน 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องคำแนะนำ1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบ สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเตรียมแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมคำอธิบายรายละเอียด1. เตรียมวัตถุดิบ สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ได้แก่ วัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมดิน เตรียมเคลือบ เตรียมสี และเตรียมแบบพิมพ์2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือสำหรับเครื่องปั้นดิน เผาแบบดั้งเดิม ประกอบด้วยตะแกรงร่อน   เครื่องย่อย ภาชนะเก็บวัตถุดิบและเครื่องมือปั้น เป็นต้น3. เตรียมแบบพิมพ์ปลาสเตอร์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ทำแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ ทำแบบพิมพ์ปลาสเตอร์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน3. เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ