หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-HPX-5-130ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตผ้าทอ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01961 ตรวจสอบคุณลักษณะผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน ตามแบบที่กำหนด 1. ผ้าทอ ผลิตได้ถูกต้องสมบูรณ์ตามคุณลักษณะของผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน 01961.01
01961 ตรวจสอบคุณลักษณะผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน ตามแบบที่กำหนด 2. ผ้าทอ ผลิตได้ถูกต้องสมบูรณ์ตามเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าทอที่ผลิตเทคนิคผสมผสาน 01961.02
01962 ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน 1. ขนาดของผ้าทอถูกทดสอบความถูกต้องด้วยอุปกรณ์การวัดที่กำหนดตามแบบที่กำหนด 01962.01
01962 ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน 2.ลักษณะทั่วไปของผ้าทอมีการตรวจสอบอย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด 01962.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการตรวจสอบคุณลักษณะผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสานตามแบบที่กำหนด2. ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. โครงสร้างผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน2. ลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน3. ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบคุณภาพผ้าทอด้วยเทคนิคผสมผสาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. ผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสานตามแบบที่กำหนด   2. คุณภาพของผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. ใบผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน   2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากหน่วยงาน(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน(ง) วิธีการประเมิน   1.พิจารณาหลักฐานความรู้   2.พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ   1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องตรวจสอบคุณลักษณะผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสานตามแบบที่กำหนด   2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน(ข) คำอธิบายรายละเอียด   1. การตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไปของผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสานประกอบด้วยโครงสร้างผ้าหน้ากว้างผ้า ความยาวผ้า ริมผ้า สี และความต่อเนื่องของลวดลายผ้า   2. การตรวจสอบคุณภาพผ้าทอด้วยเทคนิคผสมผสานประกอบด้วย     - เอกลักษณ์เฉพาะของผ้าทอด้วยเทคนิคผสมผสานต้องมีลักษณะเฉพาะของแต่ละเทคนิคอย่างชัดเจน เช่น เทคนิคพื้นฐาน เทคนิคยก เทคนิคยกดอก เทคนิคยกมุก เทคนิคมัดหมี่ เทคนิคขิด เทคนิคจก และเทคนิคเกาะ/ล้วง เป็นต้น     - ลักษณะทั่วไปของผ้าทอต้องสะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดทั้งผืน ลวดลายเด่น มีความสม่ำเสมอตลอดผืน   3. ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบคุณลักษณะผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสานต้องระบุรายละเอียดระดับคุณภาพที่สามารถยอมรับได้เช่น ตำหนิสี หน้าผ้า ความยาวผ้า ฯลฯ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน  1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ