หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-HPX-5-110ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะ/ล้วง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตผ้าทอ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01661 ตรวจสอบคุณลักษณะผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง ตามแบบที่กำหนด 1. ผ้าทอ ผลิตได้ถูกต้องสมบูรณ์ตามคุณลักษณะของผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง 01661.01
01661 ตรวจสอบคุณลักษณะผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง ตามแบบที่กำหนด 2. ผ้าทอ ผลิตได้ถูกต้องสมบูรณ์ตามเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง 01661.02
01662 ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอ ที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง 1. ขนาดของผ้าทอ ทดสอบความถูกต้องด้วยอุปกรณ์การวัดที่ได้มาตรฐาน 01662.01
01662 ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอ ที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง 2. ลักษณะทั่วไปของผ้าทอ ตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด 01662.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการตรวจสอบคุณลักษณะผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงตามแบบที่กำหนด

2. ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. โครงสร้างผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

2. ลวดลายผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

3. ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบคุณภาพผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง 14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

  1. ผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงตามแบบที่กำหนด

  2. คุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. ใบผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

  2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

  ประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

(ง) วิธีการประเมิน

  1. พิจารณาหลักฐานความรู้

  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

  1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องตรวจสอบคุณลักษณะผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงตามแบบที่กำหนด

  2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

  1. การตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไปของผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงหรือลายน้ำไหลประกอบด้วยโครงสร้างผ้า หน้ากว้างผ้า ความยาวผ้า ริมผ้าสีและความต่อเนื่องของลวดลายผ้า

  2. การตรวจสอบคุณภาพผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงประกอบด้วย

  - เอกลักษณ์เฉพาะของผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง ตองมีลักษณะเฉพาะของผ้าทอเกาะ/ล้วงคือ ผ้าทอที่มีลวดลายซึ่งใช้เทคนิคการทอด้วยเทคนิคพื้นฐานแบบลายขัด โดยมีการใช้เส้นด้ายพุ่งหลายสีทอ (เกาะ) วกกลับไปมาเป็นช่วงๆโดยการเกี่ยวและผูกเป็นห่วงพันรอบเส้นด้ายยืน เพื่อให้เกิดลวดลายและเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อผ้า

  - ลักษณะทั่วไปของผ้าทอต้องสะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดทั้งผืน ลวดลายเด่นมีความสม่ำเสมอตลอดผืน  

  3. ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบคุณลักษณะผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงต้องระบุรายละเอียดระดับคุณภาพที่สามารถยอมรับได้ เช่น ตำหนิ สี หน้าผ้า ความยาวผ้า ฯลฯ 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

ยินดีต้อนรับ