หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการทอผ้าที่ ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-HPX-5-109ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมการทอผ้าที่ ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะ/ล้วง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตผ้าทอ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเตรียมการทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01641 เตรียมเส้นยืนสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง 1. เส้นยืน ลงแป้ง กรอเข้าหลอดเดินเส้นยืนเก็บตะกรอ ได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอน 01641.01
01641 เตรียมเส้นยืนสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง 2. กระบวนการเตรียมเส้นยืนตรวจสอบได้ถูกต้องพร้อมใช้งาน 01641.02
01642 เตรียมเส้นพุ่งสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง 1. เส้นพุ่งที่ย้อมสีแล้ว กรอเข้าหลอดได้ถูกต้องครบถ้วนตามลำดับสีและลวดลาย 01642.01
01642 เตรียมเส้นพุ่งสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง 2. เส้นพุ่งที่กรอเข้าหลอด ตรวจสอบได้ถูกต้องพร้อมใช้งาน 01642.02
01643 ตรวจสอบความถูกต้อง การเตรียมทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง 1.เส้นยืนที่ติดตั้งในกี่ทอผ้า ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบที่กำหนด 01643.01
01643 ตรวจสอบความถูกต้อง การเตรียมทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง 2.เส้นพุ่งที่กรอเข้าหลอด สำหรับทอผ้าตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบที่กำหนด 01643.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเตรียมเส้นยืนสำหรับทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

2. ปฏิบัติการเตรียมเส้นพุ่งสำหรับทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

3. ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องการเตรียมทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กี่ทอผ้าด้วยมือและอุปกรณ์การดูแลรักษา

2. ชนิดเส้นใยและขนาดเส้นด้าย

3. ขั้นตอนและวิธีการเตรียมเส้นยืนและเส้นพุ่งสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

4. ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการเตรียมเส้นยืนและเส้นพุ่งสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. ใบรายการจัดเตรียมเส้นยืนสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

   2. ใบรายการจัดเตรียมเส้นพุ่งสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

   3. ใบรายการตรวจสอบความถูกต้องการเตรียมทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1. ใบผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมเส้นยืนและเส้นพุ่งสำหรับกี่ทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

   2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

  ประเมินเกี่ยวกับการเตรียมทอผ้าที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

(ง) วิธีการประเมิน

   1. พิจารณาหลักฐานความรู้

   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

   1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเตรียมเส้นยืนสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

   2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเตรียมเส้นพุ่งสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

   3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องตรวจสอบความถูกต้องการเตรียมทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. เตรียมเส้นยืนบนกี่ทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนขึ้นอยู่กับกระบวนการเตรียมเส้นยืนของแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วย

   1.1 ลงแป้งเส้นยืน

   1.2 กรอเข้าหลอด

   1.3 เดินเส้นยืน

   1.4 ร้อยฟันหวี

   1.5 สืบหูก/ต่อเส้นยืน

   1.6 หวีและม้วนเส้นยืน

   1.7 เก็บตะกอ

  2. เตรียมเส้นพุ่งสำหรับใช้ในการทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและครบถ้วนประกอบด้วยการกรอเส้นพุ่งเข้าหลอดตามสีที่กำหนด

  3. ตรวจสอบเตรียมกี่ทอผ้าได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนพร้อมใช้งานสำหรับการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

3. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

ยินดีต้อนรับ