หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-HPX-4-107ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะ/ล้วง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตผ้าทอ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01651 ทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงตามแบบที่กำหนด 1. โครงสร้างผ้า ทอได้ถูกต้องตามขั้นตอนการทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง 01651.01 139879
01651 ทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงตามแบบที่กำหนด 2. ลวดลายผ้า ทอได้ประณีตสม่ำเสมอตลอดผืนตามแบบที่กำหนด 01651.02 139880
01652 เก็บงานและแก้ไขรอยตำหนิต่างๆที่เกิดจากการทอ 1.ปลายเส้นด้ายส่วนเกิน ตัดและเก็บอย่างประณีตเรียบร้อย 01652.01 139881
01652 เก็บงานและแก้ไขรอยตำหนิต่างๆที่เกิดจากการทอ 2. รอยตำหนิต่างๆ ที่เกิดจากการทอซ่อมเสริมอย่างประณีต ครบถ้วน 01652.02 139882

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงตามแบบที่กำหนด

2. ปฏิบัติการเก็บงานและแก้ไขรอยตำหนิต่างๆ ที่เกิดจากการทอ


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. โครงสร้างผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

2. ขั้นตอนและวิธีการทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

3. เทคนิคการเก็บงานและแก้ไขรอยตำหนิต่างๆที่เกิดจากการทอ14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. ผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

   2. ผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1. ใบผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

   2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับการทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

(ง) วิธีการประเมิน

   1. พิจารณาหลักฐานความรู้

   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

   1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงตามแบบที่กำหนด

   2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเก็บงานแก้ไขรอยตำหนิต่างๆ ที่เกิดจากการทอ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. ทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงตามขั้นตอนและวิธีการทอที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยสีและลวดลายตามแบบที่กำหนดโดยมีขั้นตอนคือการใช้เทคนิคการทอด้วยเทคนิคพื้นฐานแบบลายขัดโดยมีการใช้เส้นด้ายพุ่งหลายสีทอ (เกาะ) เป็นช่วงๆโดยการเกี่ยวและผูกเป็นห่วงพันรอบเส้นยืนเพื่อให้เกิดลวดลายและเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อผ้าการทอมีความแน่นหนาและสม่ำเสมอตลอดผืน

   2. คุณภาพของผ้าทอเป็นไปตามแบบที่กำหนด16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

ยินดีต้อนรับ