หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-HPX-1-105ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะ/ล้วง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตผ้าทอ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เตรียมและตรวจสอบคุณลักษณะ     ของวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01621 เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง 1. วัสดุเส้นใยที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงจัดเตรียมได้ถูกต้องครบถ้วน 01621.01
01621 เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง 2. กี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงจัดเตรียมได้ถูกต้องครบถ้วน 01621.02
01622 ตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน 1. วัสดุเส้นใยที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงตรวจสอบคุณลักษณะที่สมบูรณ์ พร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน 01622.01
01622 ตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน 2. กี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงตรวจสอบคุณลักษณะที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน 01622.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

2. ปฏิบัติการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เส้นใยและการทดสอบที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้เพื่อการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

3. การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. ใบรายการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

   2. ใบรายการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1. ใบผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

   2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง

(ง) วิธีการประเมิน

  1. พิจารณาหลักฐานความรู้

  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

   1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเตรียมวัสดุกี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วง ได้ถูกต้องครบถ้วน

   2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องตรวจสอบคุณลักษณะของการใช้งานวัสดุเส้นใยกี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. เตรียมวัสดุประกอบด้วยเส้นยืนเส้นพุ่งที่ทำมาจากวัสดุใยธรรมชาติ /ใยธรรมชาติ /ใยผสมกี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคเกาะ/ล้วงได้อย่างถูกต้องครบถ้วนพร้อมใช้งาน

   2. ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุกี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ถูกต้องพร้อมใช้งาน16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
ยินดีต้อนรับ