หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ย้อมสีเส้นใยสำหรับผ้าทอด้วยเทคนิคยก

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-HPX-4-091ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ย้อมสีเส้นใยสำหรับผ้าทอด้วยเทคนิคยก

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตผ้าทอ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานย้อมสีเส้นใยด้วยสีธรรมชาติและ

สีสังเคราะห์สำหรับผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคยก7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01331 ย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาติ 1. วัสดุเส้นใยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการย้อมสีธรรมชาติ เตรียมได้ถูกต้องครบถ้วน 01331.01
01331 ย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาติ 2.น้ำด่าง เตรียมได้ถูกต้องครบถ้วน 01331.02
01331 ย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาติ 3.เส้นใยธรรมชาติผ่านกระบวนการฟอกก่อนนำไปย้อมสี 01331.03
01331 ย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาติ 4. น้ำย้อมสีธรรมชาติเตรียมได้ถูกต้องตามขั้นตอน 01331.04
01331 ย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาติ 5.เส้นใย ย้อมสีตามขั้นตอนถูกต้องครบถ้วน 01331.05
01331 ย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาติ 6.เส้นใยที่ย้อมสีธรรมชาติ ตรวจสอบความครบถ้วนของจำนวนสีตามแบบที่กำหนด 01331.06
01332 ย้อมเส้นใยด้วยสีสังเคราะห์ 1.วัสดุเส้นใยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการย้อมสีสังเคราะห์เตรียมได้ถูกต้องครบถ้วน 01332.01
01332 ย้อมเส้นใยด้วยสีสังเคราะห์ 2. เส้นใยธรรมชาติผ่านกระบวนการฟอกก่อนนำไปย้อมสี 01332.02
01332 ย้อมเส้นใยด้วยสีสังเคราะห์ 3.น้ำย้อมสีสังเคราะห์ เตรียมได้ถูกต้องตามขั้นตอน 01332.03
01332 ย้อมเส้นใยด้วยสีสังเคราะห์ 4. เส้นใย ย้อมสีตามขั้นตอนถูกต้องครบถ้วน 01332.04
01332 ย้อมเส้นใยด้วยสีสังเคราะห์ 5.เส้นใยที่ย้อมสีสังเคราะห์ตรวจสอบความครบถ้วนของจำนวนสี ตามแบบที่กำหนด 01332.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

 1. ปฏิบัติการย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาติ

 2. ปฏิบัติการย้อมเส้นใยด้วยสีสังเคราะห์


(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

 1. เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยผสม

 2. สีย้อมผ้าจากธรรมชาติและจากการสังเคราะห์

 3. วิธีการเลือกใช้สีให้ถูกต้องเหมาะสมสำหรับเส้นใยชนิดต่างๆ

 4. การเตรียมน้ำด่าง

 5. กระบวนการย้อมเส้นใยชนิดต่างๆด้วยสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์

 6. การจัดการน้ำทิ้งจากกระบวนการฟอกย้อม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

 1. ใบรายการจัดเตรียมวัสดุเส้นใยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการย้อมสีธรรมชาติ

 2. เส้นใยที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติ

 3. ใบรายการจัดเตรียมวัสดุเส้นใยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการย้อมสีสังเคราะห์

 4. เส้นใยที่ผ่านการย้อมสีสังเคราะห์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

 1. ใบผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์

 2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

 ประเมินเกี่ยวกับการย้อมสีเส้นใยสำหรับผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคยก 

(ง) วิธีการประเมิน

 1. พิจารณาหลักฐานความรู้

 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

 1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาติ

 2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องย้อมเส้นใยด้วยสีสังเคราะห์

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

 1. กระบวนการย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาติได้ถูกต้องตามขั้นตอนประกอบด้วย

  - การจัดเตรียมสีย้อมธรรมชาติ

  - การฟอกเส้นใยธรรมชาติก่อนการย้อมโดยฟอกตามขั้นตอนวิธีการเฉพาะของเส้นใยธรรมชาติชนิดต่างๆ

  - การเตรียมน้ำย้อมที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น เปลือก ลำต้น แก่น ผล ใบและดิน เป็นต้น

  - การย้อมเส้นใยตามขั้นตอนการย้อมสีธรรมชาติตามจำนวนสีที่ออกแบบไว้

 2. กระบวนการย้อมเส้นใยด้วยสีสังเคราะห์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนประกอบด้วย

  - การจัดเตรียมสีย้อมสังเคราะห์

  - การฟอกเส้นใยธรรมชาติก่อนการย้อม โดยฟอกตามขั้นตอนวิธีการเฉพาะของเส้นใยธรรมชาติชนิดต่างๆ

  - การเตรียมน้ำย้อมสีสังเคราะห์

  - การย้อมเส้นใยตามขั้นตอนการย้อมสีสังเคราะห์ตามจำนวนสีที่ออกแบบไว้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ