หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการทอผ้าที่ ผลิตด้วยเทคนิคมัดหมี่

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-HPX-5-085ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมการทอผ้าที่ ผลิตด้วยเทคนิคมัดหมี่

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตผ้าทอ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานเตรียมการทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคมัดหมี่


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01241 เตรียมเส้นยืนสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่ 1. เส้นยืน ลงแป้งกรอเข้าหลอดเดินเส้นยืนเก็บตะกรอ ได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอน 01241.01
01241 เตรียมเส้นยืนสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่ 2.กระบวนการเตรียมเส้นยืนตรวจสอบได้ถูกต้องพร้อมใช้งาน 01241.02
01242 เตรียมเส้นพุ่งสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่ 1. เส้นพุ่งที่ย้อมสีแล้ว กรอเข้าหลอดได้ถูกต้องครบถ้วนตามลำดับสีและลวดลาย 01242.01
01242 เตรียมเส้นพุ่งสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่ 2. เส้นพุ่งที่กรอเข้าหลอด ตรวจสอบได้ถูกต้องพร้อมใช้งาน 01242.02
01243 ตรวจสอบความถูกต้องการเตรียมทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่ 1.เส้นยืนที่ติดตั้งในกี่ทอผ้า ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบที่กำหนด 01243.01
01243 ตรวจสอบความถูกต้องการเตรียมทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่ 2.เส้นพุ่งที่กรอเข้าหลอด สำหรับทอผ้าตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบที่กำหนด 01243.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

 1. ปฏิบัติการเตรียมเส้นยืนสำหรับทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่

 2. ปฏิบัติการเตรียมเส้นพุ่งสำหรับทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่

 3. ปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องการเตรียมทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่


(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

 1. กี่ทอผ้าด้วยมือและอุปกรณ์การดูแลรักษา

 2. ชนิดเส้นใยและขนาดเส้นด้าย

 3. ขั้นตอนและวิธีการเตรียมเส้นยืนและเส้นพุ่งสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

 4. ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการเตรียมเส้นยืนและเส้นพุ่งสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

 1. ใบรายการจัดเตรียมเส้นยืนสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

 2. ใบรายการจัดเตรียมเส้นพุ่งสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

 3. ใบรายการตรวจสอบความถูกต้องการเตรียมทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

 1. ใบผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมเส้นยืนและเส้นพุ่งสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

 2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

 ประเมินเกี่ยวกับการเตรียมการทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคมัดหมี่

(ง) วิธีการประเมิน

 1. พิจารณาหลักฐานความรู้

 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

 1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเตรียมเส้นยืนสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

 2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเตรียมเส้นพุ่งสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

 3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องตรวจสอบความถูกต้องการเตรียมทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

 1. เตรียมเส้นยืนบนกี่ทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคมัดหมี่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนขึ้นอยู่กับกระบวนการเตรียมเส้นยืนของแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วย

  1.1 ลงแป้งเส้นยืน

  1.2 กรอเข้าหลอด

  1.3 เดินเส้นยืน

  1.4 ร้อยฟันหวี

  1.5 สืบหูก / ต่อเส้นยืน

  1.6 หวีและม้วนเส้นยืน

  1.7 เก็บตะกอ

 2. เตรียมเส้นพุ่งสำหรับใช้ในการทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคมัดหมี่ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและครบถ้วนประกอบด้วยการกรอเส้นพุ่งเข้าหลอดตามลำดับสีที่กำหนด

 3. ตรวจสอบการเตรียมกี่ทอผ้าได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนพร้อมใช้งานสำหรับการผลิตผ้าทอ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

3. เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ