หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-HPX-4-082ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตผ้าทอ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01251 ทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่ ตามแบบที่กำหนด 1. โครงสร้างผ้า ทอได้ถูกต้องตามขั้นตอนการทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่ 01251.01
01251 ทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่ ตามแบบที่กำหนด 2. ลวดลายผ้า ทอได้ประณีตสม่ำเสมอตลอดผืนตามแบบที่กำหนด 01251.02
01252 เก็บงานและแก้ไขรอยตำหนิต่างๆที่เกิดจากการทอ 1.ปลายเส้นด้ายส่วนเกิน ตัดและเก็บอย่างประณีตเรียบร้อย 01252.01
01252 เก็บงานและแก้ไขรอยตำหนิต่างๆที่เกิดจากการทอ 2. รอยตำหนิต่างๆ ที่เกิดจากการทอซ่อมเสริมอย่างประณีต ครบถ้วน 01252.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

 1. ปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่ตามแบบที่กำหนด

 2. ปฏิบัติการเก็บงานและแก้ไขรอยตำหนิต่างๆที่เกิดจากการทอ


(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

 1. โครงสร้างผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคมัดหมี่

 2. ขั้นตอนและวิธีการทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคมัดหมี่

 3. เทคนิคการเก็บงานและแก้ไขรอยตำหนิต่างๆที่เกิดจากการทอ14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

 1. ผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคมัดหมี่

 2. ผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่ที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

 1. ใบผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคมัดหมี่

 2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

 ประเมินเกี่ยวกับการทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่

(ง) วิธีการประเมิน

 1. พิจารณาหลักฐานความรู้

 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

 1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่ตามแบบที่กำหนด

 2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเก็บงานและแก้ไขรอยตำหนิต่างๆที่เกิดจากการทอ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

 1. ทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่ตามขั้นตอนและวิธีการทอที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยสีและลวดลายตามแบบที่กำหนดโดยมีขั้นตอนคือการใช้เท้าเหยียบแยกหมู่ตะกอของเส้นยืนแต่ละชุดเพื่อสอดกระสวยเส้นพุ่งและกระทบฟันหวี (ฟืม) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการทอมีความแน่นหนาและสม่ำเสมอตลอดผืน

 2. คุณภาพของผ้าทอเป็นไปตามแบบที่กำหนด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ