หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-HPX-1-081ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตผ้าทอ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เตรียมและตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01221 เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่ 1.วัสดุเส้นใยที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่ จัดเตรียมได้ถูกต้องครบถ้วน 01221.01 139651
01221 เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่ 2. กี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่จัดเตรียมได้ถูกต้องครบถ้วน 01221.02 139652
01222 ตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน 1.วัสดุเส้นใยที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่ ตรวจสอบคุณลักษณะที่สมบูรณ์ พร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน 01222.01 139653
01222 ตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน 2. กี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่ตรวจสอบคุณลักษณะที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน 01222.02 139654

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

 1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

 2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน


(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

 1. เส้นใยและการทดสอบที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้เพื่อการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

 3. การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

 1. ใบรายการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

 2. ใบรายการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

 1. ใบผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคมัดหมี่

 2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากหน่วยงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

 ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่

(ง) วิธีการประเมิน

 1. พิจารณาหลักฐานความรู้

 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

 1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเตรียมวัสดุกี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่ได้ถูกต้องครบถ้วน

 2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องตรวจสอบคุณลักษณะของการใช้งานวัสดุเส้นใยกี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

 1. เตรียมวัสดุประกอบด้วยเส้นยืนเส้นพุ่งที่ทำมาจากใยธรรมชาติ/ใยสังเคราะห์/ใยผสมกี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคมัดหมี่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนพร้อมใช้งาน

 2. ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุกี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ถูกต้องพร้อมใช้งาน16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบทดสอบปรนัยชนิด4 ตัวเลือก

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ