หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมระบบคลัตช์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-BUS-2-039ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมระบบคลัตช์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    ช่างซ่อมระบบส่งถ่ายกำลัง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน ซ่อมเปลี่ยนชุดคลัตช์ และทดสอบระบบการทำงานของคลัตช์ได้ตามคู่มือซ่อม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    บริการยานยนต์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
50211 เปลี่ยนชุดคลัตช์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.1 ตรวจสอบชุดคลัตช์ ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 50211.01
50211 เปลี่ยนชุดคลัตช์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.2 ถอดชุดคลัตช์ ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 50211.02
50211 เปลี่ยนชุดคลัตช์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.3 ประกอบ/ ปรับแต่งชุดคลัตช์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 50211.03
50211 เปลี่ยนชุดคลัตช์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.4 ทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ได้ตามคู่มือซ่อม 50211.04
50211 เปลี่ยนชุดคลัตช์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.5 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 50211.05
50212 ทดสอบระบบการทำงานของคลัตช์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.1 ปรับตั้งระยะฟรีระบบคลัตช์ตามคู่มือการซ่อมได้อย่างถูกต้อง 50212.01
50212 ทดสอบระบบการทำงานของคลัตช์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.2 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 50212.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    หน่วยสมรรถนะ 1011, 1012, 1015


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. เตรียมและใช้เครื่องมือถอด/ประกอบ ปรับตั้ง ตรวจสอบชิ้นส่วนระบบคลัตช์ตามข้อกำหนด

    2. ทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนระบบคลัตช์ตามข้อกำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. หลักการ วิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ถอด/ประกอบ ปรับตั้ง ตรวจสอบ ระบบคลัตช์

    2. ลำดับขั้นตอนการถอด/ประกอบระบบคลัตช์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. ใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. ใบรับรองหรือหลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมระบบส่งถ่ายกำลัง หรือ

        3. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การซ่อมการซ่อมระบบส่งถ่ายกำลังรถยนต์ขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากรองรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ระบบคลัตช์สำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก

    (ก) คำแนะนำ

        1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถตั้งระยะฟรีชุดปั้มคลัตช์บน ล่าง และขาคลัตช์ พร้อมไล่ลม (ปั้มไฮดรอลิก)/ปรับแต่งสายคลัตช์

        2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเติมน้ำมันคลัตช์ให้ได้ระดับและเลือกชนิดน้ำมันคลัตช์ให้เท่ากับ ดอท (dot) เดิม

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือประเมิน เปลี่ยนชุดคลัตช์ได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.2 เครื่องมือประเมิน ทดสอบระบบการทำงานของคลัตช์ได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ