หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ไล่ลมในระบบคลัตช์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-BUS-2-038ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ไล่ลมในระบบคลัตช์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างรถบรรทุกและรถบัส6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน ซ่อมเปลี่ยนชุดคลัตช์ และทดสอบระบบการทำงานของคลัตช์ได้ตามคู่มือซ่อม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    บริการยานยนต์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
90211 ถอด/ประกอบแม่ปั๊มคลัตซ์ได้ตามคู่มือซ่อม 1.1 เปลี่ยนชุดซ่อมแม่ปั๊มคลัตซ์ได้ตามคู่มือซ่อม 90211.01
90211 ถอด/ประกอบแม่ปั๊มคลัตซ์ได้ตามคู่มือซ่อม 1.2 ตรวจสอบ/ทดสอบการทำงานขุดแม่ปั๊มคลัตซ์ได้ตามคู่มือซ่อม 90211.02
90211 ถอด/ประกอบแม่ปั๊มคลัตซ์ได้ตามคู่มือซ่อม 1.3 ทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ได้ตามคู่มือซ่อม 90211.03
90211 ถอด/ประกอบแม่ปั๊มคลัตซ์ได้ตามคู่มือซ่อม 1.4 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 90211.04
90212 ถอด/ประกอบปั๊มคลัตซ์ล่างได้ตามคู่มือซ่อม 2.1 เปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มคลัตซ์ล่างได้ตามคู่มือซ่อม 90212.01
90212 ถอด/ประกอบปั๊มคลัตซ์ล่างได้ตามคู่มือซ่อม 2.2 ตรวจสอบ/ทดสอบการทำงานขุดปั๊มคลัตซ์ล่างได้ตามคู่มือซ่อม 90212.02
90212 ถอด/ประกอบปั๊มคลัตซ์ล่างได้ตามคู่มือซ่อม 2.3 ทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ได้ตามคู่มือซ่อม 90212.03
90212 ถอด/ประกอบปั๊มคลัตซ์ล่างได้ตามคู่มือซ่อม 2.4 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 90212.04
90213 ถอด/ประกอบกระบอกลมดันคลัตซ์ล่างได้ตามคู่มือซ่อม 3.1 เปลี่ยนชุดกระบอกลมดันคลัตซ์ล่างได้ตามคู่มือซ่อม 90213.01
90213 ถอด/ประกอบกระบอกลมดันคลัตซ์ล่างได้ตามคู่มือซ่อม 3.2 ตรวจสอบ/ทดสอบการทำงานขุดกระบอกลมดันคลัตซ์ล่างได้ตามคู่มือซ่อม 90213.02
90213 ถอด/ประกอบกระบอกลมดันคลัตซ์ล่างได้ตามคู่มือซ่อม 3.3 ทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ได้ตามคู่มือซ่อม 90213.03
90213 ถอด/ประกอบกระบอกลมดันคลัตซ์ล่างได้ตามคู่มือซ่อม 3.4 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 90213.04
90214 ไล่ลมในระบบคลัตช์ได้ตามคู่มือซ่อม 4.1 เติมน้ำมันและเปิดหัวไล่ลมได้ตามคู่มือซ่อม 90214.01
90214 ไล่ลมในระบบคลัตช์ได้ตามคู่มือซ่อม 4.2 ไล่ลมในระบบคลัตช์ได้ตามคู่มือซ่อม 90214.02
90214 ไล่ลมในระบบคลัตช์ได้ตามคู่มือซ่อม 4.3 ตรวจสอบ/ทดสอบลมในระบบคลัตช์พร้อมปรับระยะฟรีได้ตามคู่มือซ่อม 90214.03
90214 ไล่ลมในระบบคลัตช์ได้ตามคู่มือซ่อม 4.4 ทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ได้ตามคู่มือซ่อม 90214.04
90214 ไล่ลมในระบบคลัตช์ได้ตามคู่มือซ่อม 4.5 ปฏิบัติงานตามคู่มือซ่อมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 90214.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    หน่วยสมรรถนะ 1011, 1012, 1015


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    การไล่ลมคลัตซ์ เปลี่ยนชุดซ่อมแม่ปั๊มคลัตซ์ เปลี่ยนชุดกระบอกลมดันคลัตซ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    หลักการทำงานของระบบคลัตซ์ หลักการไล่ลมและการปรับระยะคลัตซ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

        3. แฟ้มสะสมผลงาน

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. ใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. ใบรับรองหรือหลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมระบบส่งถ่ายกำลัง หรือ

        3. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับ การซ่อมการซ่อมระบบส่งถ่ายกำลังรถบรรทุกและรถบัส โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ พร้อมทั้งการใช้เครื่องมือและข้อควรระวังในการไล่ลมคลัตซ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ประเมินในเรื่องระบบการไล่ลมคลัตซ์ในรถบรรทุกและรถบัสพร้อมทั้งการใช้เครื่องมือและวิธีการไล่ลมพร้อมทั้งการปรับตั้งระยะคลัตซ์

    (ก) คำแนะนำ

        ความดันลมในระบบต้องเพียงพอพร้อมทั้งต้องมีน้ำป้องกันน้ำมันคลัตซ์กระเด็นไปโดนสีหรือตัวถังและใช้เครื่องมือในการคลายหัวไล่ลม และใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        เน้นย้ำด้วยวิธีการป้องกันน้ำมันคลัตซ์กระเด็นไปเป็นอันตรายต่อดวงตา


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือประเมิน ถอด/ปรับ/เปลี่ยนไล่ลมในระบบคลัตช์ตามคู่มือซ่อม

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการประกอบ การตรวจสอบ

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน และปัญหาที่พบในการทำงาน

        3) การสอบข้อเขียน เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ หลักการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และผลที่เกิดจากการปฏิบัติ พร้อม ปัญหาและแนวทางแก้ไข

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.2 เครื่องมือประเมิน ทดสอบและปรับตั้งการทำงานของระบบคลัตช์ตามคู่มือซ่อม

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการประกอบ การตรวจสอบ

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน และปัญหาที่พบในการทำงาน

        3) การสอบข้อเขียน เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ หลักการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และผลที่เกิดจากการปฏิบัติ พร้อม ปัญหาและแนวทางแก้ไข

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.3 เครื่องมือประเมิน ถอด/ประกอบกระบอกลมดันคลัตซ์รถบรรทุกและรถบัส

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการประกอบ การตรวจสอบ

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน และปัญหาที่พบในการทำงาน

        3) การสอบข้อเขียน เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ หลักการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และผลที่เกิดจากการปฏิบัติ พร้อม ปัญหาและแนวทางแก้ไข

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.4 เครื่องมือประเมิน ไล่ลมในระบบคลัตช์รถบรรทุกและรถบัส

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการประกอบ การตรวจสอบ

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน และปัญหาที่พบในการทำงาน

        3) การสอบข้อเขียน เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ หลักการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และผลที่เกิดจากการปฏิบัติ พร้อม ปัญหาและแนวทางแก้ไข

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ