หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-BUS-2-036ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    ช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน เลือกใช้เครื่องมือพื้นฐานได้ถูกประเภทและสามารถบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาวะพร้อมใช้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    บริการยานยนต์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A  


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    N/A  


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10121 เลือก เตรียม เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน 1.1. เลือกใช้เครื่องมือได้ตามข้อกำหนด 10121.01 66885
10121 เลือก เตรียม เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน 1.2. เตรียมเครื่องมือได้ตามลำดับการทำงานตามข้อกำหนด 10121.02 66886
10122 ใช้เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน 2.1 ใช้เครื่องมือโดยไม่เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น 10122.03 68720
10122 ใช้เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน 2.2 ใช้เครื่องมือโดยไม่เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือ 10122.01 68722
10122 ใช้เครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน 2.3 ใช้เครื่องมือโดยไม่เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วน 10122.02 68723
10123 บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือได้อย่างถูกวิธี 3.1 ตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์หลังการใช้งานได้ตามข้อกำหนด 10123.01 68721
10123 บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือได้อย่างถูกวิธี 3.2 ทำความสะอาดเครื่องมือตามข้อกำหนด 10123.02 68724
10123 บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือได้อย่างถูกวิธี 3.3 จัดเก็บเครื่องมือตามข้อกำหนด 10123.03 68725

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A  


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. เลือก ใช้  บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือพื้นฐานได้อย่างถูกวิธีตามข้อกำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์

    2. การเลือกใช้ การบำรุงรักษาและการจัดเก็บเครื่องมือ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. ใบรับรองความรู้จากสถานประกอบการ หรือ

        2. เอกสารรับรองที่แสดงถึงการผ่านการเรียน/อบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐาน หรือ

        3. แฟ้มสะสมงาน หรือ

        4. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมิน เกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือพื้นฐาน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

    (ง)  วิธีการประเมิน

        1.  พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก)  คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการเลือก ใช้ และ บำรุงรักษาเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในสถานประกอบการบริการยานยนต์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

    (ข)  คำอธิบายรายละเอียด

        เครื่องมือพื้นฐานในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เช่น ไขควง ค้อน ประแจแหวนหรือปากตาย ประแจพิเศษ   เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือประเมิน เลือกและเตรียมเครื่องมือได้ถูกต้องกับงาน

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.2 เครื่องมือประเมิน ใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.3 เครื่องมือประเมิน บำรุงรักษาและจัดเก็บเครื่องมือได้อย่างถูกวิธี

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ