หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-TRM-4-021ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบการขนส่งสินค้าภายในประเทศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  และกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก 25222. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ทางหลวง (ฉบับ 2) พ.ศ.25593. กฎหมายเกี่ยวข้องกับ GPS4. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช 24645. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.25346. พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.25487. พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.25568. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 25549. พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
210151 กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบการขนส่งสินค้าภายในประเทศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 1.กำหนดการใช้กฎหมายในการขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศได้อย่างถูกต้อง 210151.01
210151 กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบการขนส่งสินค้าภายในประเทศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 2. กำหนดกฎระเบียบการขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศได้อย่างถูกต้อง 210151.02
210152 กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1.กำหนดการใช้กฎหมายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 210152.01
210152 กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2. กำหนดกฎระเบียบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 210152.02
210153 กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 1. กำหนดการใช้กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 210153.01
210153 กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 2.กำหนดใช้เครื่องหมายความปลอดภัยและเครื่องหมายเตือนภัยที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 210153.02
210154 กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงาน 1.กำหนดการใช้กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง 210154.01
210154 กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงาน 2.ชี้แจงกฎหมายแรงงานให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนตามข้อกำหนด 210154.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบการขนส่งสินค้าภายในประเทศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง                  1.1 สามารถกำหนดการใช้กฎหมายในการขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศได้อย่างถูกต้อง   1.2 สามารถกำหนดกฎระเบียบการขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศได้อย่างถูกต้อง2. ปฏิบัติการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ   2.1 สามารถกำหนดการใช้กฎหมายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง   2.2 สามารถกำหนดกฎระเบียบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง3. ปฏิบัติการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน   3.1 สามารถกำหนดการใช้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง   3.2 สามารถกำหนดใช้เครื่องหมายความปลอดภัยและเครื่องหมายเตือนภัยที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง4. ปฏิบัติการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงาน   4.1 สามารถกำหนดการใช้กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางถนนได้อย่างถูกต้อง   4.2 สามารถชี้แจงกฎหมายแรงงานให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนตามข้อกำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กฎหมายและระเบียบการขนส่งสินค้าภายในประเทศ2. กฎหมายและระเบียบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ3. กฎหมายความปลอดภัย และระเบียบการขนส่ง4. กฎหมายแรงงาน และระเบียบการขนส่ง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)  1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน    ประเมินเกี่ยวกับการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน     1. พิจารณาหลักฐานความรู้          2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ     การปฏิบัติกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบการขนส่งสินค้าภายในประเทศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงาน(ข) คำอธิบายรายละเอียด    1. การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบการขนส่งสินค้าภายในประเทศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จะต้องกำหนดการใช้กฎหมายในการขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศ และกำหนดกฎระเบียบการขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ จราจรทางบก 2522, พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2549, กฎหมายเกี่ยวข้องกับ GPS    2. การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะต้องกำหนดการใช้กฎหมายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และกำหนดกฎระเบียบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช 2464,พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534, พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548, พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.2556    3. การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จะต้องกำหนดการใช้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าทางถนน และกำหนดใช้เครื่องหมายความปลอดภัยและเครื่องหมายเตือนภัยที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าทางถนน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554    4. การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงาน จะต้องกำหนดการใช้กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางถนนและชี้แจงกฎหมายแรงงานให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน    1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก    2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน    1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก   2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน3. เครื่องมือการประเมิน  1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน4. เครื่องมือการประเมิน   1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก   2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  ยินดีต้อนรับ