หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-TRM-4-020ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดแผนดำเนินการในขนส่งสินค้าทางถนน การจัดการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี การติดตามควบคุมยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างปลอดภัย การควบคุมพนักงานขับรถเพื่อการขับขี่ประหยัดพลังงานในการขนส่งสินค้า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
210101 กำหนดแผนดำเนินการในขนส่งสินค้าทางถนน 1.จัดการขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัย 210101.01
210101 กำหนดแผนดำเนินการในขนส่งสินค้าทางถนน 2. ส่งมอบสินค้าตรงตามวันและเวลาที่กำหนด 210101.02
210102 จัดการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี 1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ 210102.01
210102 จัดการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี 2.วิเคราะห์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการขนส่งสินค้าทางถนนตามมาตรฐานที่กำหนด 210102.02
210103 ติดตามควบคุมยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างปลอดภัย 1.ติดตามควบคุมยานพาหนะตามกฎจราจรตามช่องทางของรถบรรทุก 210103.01
210103 ติดตามควบคุมยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างปลอดภัย 2. ติดตามควบคุมยานพาหนะด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนด 210103.02
210103 ติดตามควบคุมยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างปลอดภัย 3. ติดตามควบคุมยานพาหนะในขณะขับขี่ตาม สัญลักษณ์จราจรต่าง ๆบนท้องถนนตามกฎหมายจราจร 210103.03
210104 ควบคุมพนักงานขับรถเพื่อการขับขี่ประหยัดพลังงานในการขนส่งสินค้า 1.ตรวจสอบยานพาหนะก่อนออกเดินทาง 210104.01
210104 ควบคุมพนักงานขับรถเพื่อการขับขี่ประหยัดพลังงานในการขนส่งสินค้า 2. ควบคุมพฤติกรรมการในการขับขี่ยานพาหนะ 210104.02
210104 ควบคุมพนักงานขับรถเพื่อการขับขี่ประหยัดพลังงานในการขนส่งสินค้า 3. ตรวจสอบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงกับระยะทางในการขนส่งสินค้า 210104.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก) ความต้องการด้านทักษะ1. ปฏิบัติการกำหนดแผนดำเนินการในขนส่งสินค้าทางถนน    1.1 สามารถจัดการขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัย    1.2 สามารถส่งมอบสินค้าตรงตามวันและเวลาที่กำหนด   2. ปฏิบัติการจัดการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี    2.1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ    2.2 สามารถวิเคราะห์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการขนส่งสินค้าทางถนนตามมาตรฐานที่กำหนด     3. ปฏิบัติการติดตามควบคุมยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างปลอดภัย    3.1 สามารถติดตามควบคุมยานพาหนะตามกฎจราจรตามช่องทางของรถบรรทุก    3.2 สามารถติดตามควบคุมยานพาหนะด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนด    3.3 สามารถติดตามควบคุมยานพาหนะในขณะขับขี่ตาม สัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ บนท้องถนนตามกฎหมายจราจร  4. ปฏิบัติการควบคุมพนักงานขับรถเพื่อการขับขี่ประหยัดพลังงานในการขนส่งสินค้า    4.1 สามารถตรวจสอบยานพาหนะก่อนออกเดินทาง    4.2 สามารถควบคุมพฤติกรรมการในการขับขี่ยานพาหนะ    4.3 สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงกับระยะทางในการขนส่งสินค้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข) ความต้องการด้านความรู้1. วิธีการควบคุมยานพาหนะขนส่งสินค้าทางถนน2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมติดตามยานพาหนะในการขนส่ง        3. เทคนิคการขับขี่เพื่อประหยัดพลังงาน              4. วิธีการป้องกันและบำรุงรักษายานพาหนะและอุปกรณ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)  1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน  ประเมินเกี่ยวกับการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ    การปฏิบัติจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการกำหนดแผนดำเนินการในขนส่งสินค้าทางถนน การจัดการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี การติดตามควบคุมยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างปลอดภัย การควบคุมพนักงานขับรถเพื่อการขับขี่ประหยัดพลังงานในการขนส่งสินค้า(ข) คำอธิบายรายละเอียด   1. การกำหนดแผนดำเนินการในขนส่งสินค้าทางถนน โดยการศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางนั้น แบ่งอุปกรณ์ในการใช้วางแผนได้ 2 ประเภทคือ แผนที่กระดาษ, ระบบนำทางอิเล็กทรอนิกส์ (Gps) จะต้องจัดการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย และส่งมอบสินค้าตรงตามวันและเวลาที่กำหนด    2. การจัดการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ในปัจจุบันใช้ GPS ซึ่งเป็นระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System ซึ่งระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. ส่วนอวกาศ ประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียมหลัก 2. ส่วนควบคุม ประกอบด้วยสถานีภาคพื้นดิน และ3. ส่วนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและแปรรหัสจากดาวเทียมเพื่อนำมาประมวลผลให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาใช้ในการจัดการขนส่งสินค้าทางถนนตามมาตรฐานที่กำหนด  3.การติดตามควบคุมยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างปลอดภัย จะต้องติดตามควบคุมยานพาหนะตามกฎจราจรตามช่องทางของรถบรรทุก การติดตามควบคุมยานพาหนะด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนด และการติดตามควบคุมยานพาหนะในขณะขับขี่ตาม สัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ บนท้องถนนตามกฎหมายจราจร   4. การควบคุมพนักงานขับรถเพื่อการขับขี่ประหยัดพลังงานในการขนส่งสินค้า ผู้ขับขี่รถบรรทุกสินค้า มีบทบาทที่สำคัญ และควรตระหนักในความสิ้นเปลืองน้ำมัน คือการขับรถให้พลังที่ปล่อยออกมาจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ปัจจุบันต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสูงมากถึงร้อยละ30 ของต้นทุนดำเนินงา โดยจะต้องตรวจสอบยานพาหนะก่อนออกเดินทาง การควบคุมพฤติกรรมการในการขับขี่ยานพาหนะ และตรวจสอบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงกับระยะทางในการขนส่งสินค้า


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก           2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก           2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน3. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก           2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์              ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน4. เครื่องมือการประเมิน           1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก           2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์           ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ