หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมพื้นที่เพื่อติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติอัด

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-CAR-3-100ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมพื้นที่เพื่อติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติอัด

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    ช่างติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน การเตรียมพื้นที่ภายในห้องเครื่องยนต์ ด้านท้ายรถยนต์ และใต้ท้องรถยนต์ เพื่อการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ฯ ได้ตามข้อกำหนด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    บริการยานยนต์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    ประกาศกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย “รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2551”   


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
60221 เตรียมพื้นที่ภายในห้องเครื่องยนต์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 1.1 ถอดขั้วแบตเตอรี่ได้ตามคู่มือซ่อม 60221.01
60221 เตรียมพื้นที่ภายในห้องเครื่องยนต์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 1.2 ถอดท่อร่วมไอดีได้ตามคู่มือซ่อม (ถ้าจำเป็น) 60221.02
60221 เตรียมพื้นที่ภายในห้องเครื่องยนต์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 1.3 ถอดอุปกรณ์อื่นๆเพื่อเตรียมพื้นที่ในการติดตั้งได้ 60221.03
60221 เตรียมพื้นที่ภายในห้องเครื่องยนต์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 1.4 กำหนดตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซได้ตามมาตรฐาน 60221.04
60221 เตรียมพื้นที่ภายในห้องเครื่องยนต์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 1.5 ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 60221.05
60222 เตรียมพื้นที่ด้านท้ายรถยนต์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 2.1 ถอดยางอะไหล่ได้ 60222.01
60222 เตรียมพื้นที่ด้านท้ายรถยนต์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 2.2 กำหนดตำแหน่งติดตั้งชุดถังก๊าซได้ตามมาตรฐาน 60222.02
60222 เตรียมพื้นที่ด้านท้ายรถยนต์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 2.3 ถอดอุปกรณ์อื่นๆเพื่อเตรียมพื้นที่ในการติดตั้งได้ตามข้อกำหนด 60222.03
60222 เตรียมพื้นที่ด้านท้ายรถยนต์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 2.4 ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 60222.04
60223 เตรียมพื้นที่ใต้ท้องรถยนต์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 3.1 ถอดอุปกรณ์เพื่อเตรียมพื้นที่ในการเดินท่อนำก๊าซได้ตามมาตรฐาน 60223.01
60223 เตรียมพื้นที่ใต้ท้องรถยนต์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 3.2 กำหนดแนวเดินท่อนำก๊าซความดันสูงได้ตามมาตรฐาน 60223.02
60223 เตรียมพื้นที่ใต้ท้องรถยนต์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 3.3 ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 60223.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    ความรู้เกี่ยวกับ ส่วนประกอบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ อุปกรณ์ในรถยนต์ และส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่าง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. การถอด/ประกอบ อุปกรณ์และชิ้นส่วนในรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซ โดยไม่เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วน เครื่องมือ อุปกรณ์

    2. การใช้เครื่องมือในการถอด/ประกอบ อุปกรณ์และชิ้นส่วนในรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซโดยไม่เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วน เครื่องมือ อุปกรณ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. วิธีการถอด/ประกอบ อุปกรณ์และชิ้นส่วนในรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซ

    2. ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย “รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2551”


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ

        3. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ หรือ

        4. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. เอกสารรับรองความรู้จากสถานประกอบการ หรือ

        2. เอกสารรับผลการเรียนรู้หรือผลอบรม หรือ

        3. แฟ้มสะสมผลงาน หรือ port folio หรือ

        4. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ หรือ

        5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมินความรู้

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมิน เกี่ยวกับการถอด/ประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

    รถยนต์ที่ทำการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ฯ นั้นเป็นรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ไม่มีข้อกำหนดด้านยี่ห้อของส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซที่ใช้การติดตั้ง แต่ต้องเป็นตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2551

    (ก) คำแนะนำ

        1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องรู้ถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้ง ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2551

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        1. อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ชุดกรองอากาศพร้อมท่อ สายคันเร่ง กล่องฟิวล์

        2. เครื่องมือ เช่น ประแจ คัดเตอร์ ลิฟท์ยกรถ แม่แรงรถ ขาตั้ง หรือหลุมบริการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1. เครื่องมือประเมิน เตรียมพื้นที่ภายในห้องเครื่องยนต์ได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.2. เครื่องมือประเมิน เตรียมพื้นที่ด้านท้ายรถยนต์ได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.3. เครื่องมือประเมิน เตรียมพื้นที่ใต้ท้องรถยนต์ได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ