หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจและเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติอัด

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-CAR-3-099ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจและเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติอัด

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    ช่างติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และระบบหล่อเย็น ตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถยนต์ เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือ และเตรียมความพร้อมของรถยนต์ ก่อนการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง ได้ตามข้อกำหนด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    บริการยานยนต์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    ประกาศกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย “รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2551”   


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
60211 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และระบบหล่อเย็นได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.1 ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ในรอบเดินเบาได้ตามคู่มือ 60211.01
60211 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และระบบหล่อเย็นได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.2 ตรวจสอบสภาพสายไฟเครื่องยนต์และสายไฟระบบจุดระเบิดได้ตามคู่มือ 60211.02
60211 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และระบบหล่อเย็นได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 1.3 ตรวจสอบการรั่วของระบบของเหลวต่างๆได้ตามคู่มือ 60211.03
60212 ตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.1 ตรวจระบบส่องสว่างและสัญญาณไฟ รวมทั้งไฟเตือนหน้าปัดเรือนไมล์ได้ตามคู่มือ 60212.01
60212 ตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.2 ตรวจสอบการทำงานของระบบประจุไฟได้ตามคู่มือ 60212.02
60212 ตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือซ่อม 2.3 ตรวจสอบการทำงานของพัดลมหม้อน้ำได้ตามคู่มือ 60212.03
60213 เตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ และรถยนต์ก่อนการติดตั้งได้ตามข้อกำหนด 3.1 เตรียมและใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับงาน 60213.01
60213 เตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ และรถยนต์ก่อนการติดตั้งได้ตามข้อกำหนด 3.2 ตรวจสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซที่ใช้ในการติดตั้งให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการติดตั้ง 60213.02
60213 เตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ และรถยนต์ก่อนการติดตั้งได้ตามข้อกำหนด 3.3 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการขูดขีดและอุปกรณ์รักษาความสะอาดเบาะและพวงมาลัย 60213.03
60213 เตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ และรถยนต์ก่อนการติดตั้งได้ตามข้อกำหนด 3.4 กำหนดจุดติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ก๊าซ 60213.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้ารถยนต์ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่าง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. การตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น

    2. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์

    3. การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. วิธีการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น

    2. ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซ

    3. ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย “รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2551”


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ

        3. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ หรือ

        4. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. เอกสารรับรองความรู้จากสถานประกอบการ หรือ

        2. เอกสารรับผลการเรียนรู้หรือผลอบรม หรือ

        3. แฟ้มสะสมผลงาน หรือ port folio หรือ

        4. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ หรือ

        5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมินความรู้

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมิน เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้นและการเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

    รถยนต์ที่ทำการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ฯ นั้นเป็นรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ไม่มีข้อกำหนดด้านยี่ห้อของส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซที่ใช้การติดตั้ง แต่ต้องเป็นตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2551

    (ก) คำแนะนำ

        1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องรู้ถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้ง ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก

        2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องรู้ถึงข้อกำหนดมาตรฐานส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ฯ ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        1. ระบบประจุไฟ เช่น แบตเตอร์รี่ สายไฟ ไดร์ชาร์ท พูลเล่ย์สายพานไดร์ชาร์ท

        2. ระบบของเหลว เช่น น้ำหล่อเย็น น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง

        3. สภาพสายไฟ ท่อน้ำ ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องอยู่ใยสภาพใช้งานปกติ ไม่แตกร้าว ฉีกขาด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1. เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และระบบหล่อเย็นได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.2. เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.3. เครื่องมือประเมิน เตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ และรถยนต์ก่อนการติดตั้งได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ