หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติอัดระบบฉีด

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASV-CAR-3-095ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติอัดระบบฉีด

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) เป็นเชื้อเพลิง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงาน ติดตั้งชุดอุปกรณ์ก๊าซระบบฉีด อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และถังก๊าซและท่อนำก๊าซแบบคงตัว ได้ตามข้อกำหนด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    บริการยานยนต์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    ประกาศกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย “รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2551”   


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
60241 ติดตั้งชุดอุปกรณ์ก๊าซระบบฉีดได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 1.1 ติดตั้งชุดกรองก๊าซได้ตามมาตรฐาน 60241.01
60241 ติดตั้งชุดอุปกรณ์ก๊าซระบบฉีดได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 1.2 ติดตั้งชุดหม้อต้มได้ตามมาตรฐาน 60241.02
60241 ติดตั้งชุดอุปกรณ์ก๊าซระบบฉีดได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 1.3 ติดตั้งชุดหัวฉีดได้ตามมาตรฐาน 60241.03
60241 ติดตั้งชุดอุปกรณ์ก๊าซระบบฉีดได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 1.4 ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 60241.04
60242 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 2.1 ติดตั้งชุดกล่องควบคุม (ECU) ระบบก๊าซได้ตามมาตรฐาน 60242.01
60242 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 2.2 ตัดต่อวงจรไฟฟ้าระบบน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามมาตรฐาน 60242.02
60242 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 2.3 ต่อวงจรระดับวัดระดับก๊าซได้ตามมาตรฐาน 60242.03
60242 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 2.4 ต่อวงจรจากแหล่งจ่ายไฟเข้ากล่องควบคุม(ECU) ได้ตามมาตรฐาน 60242.04
60242 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 2.5 ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 60242.05
60243 ติดตั้งถังก๊าซและท่อนำก๊าซแบบคงตัว (ท่อนำก๊าซความดันสูง) ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 3.1 ติดตั้งอุปกรณ์รองรับถังก๊าซได้ตามมาตรฐาน 60243.01
60243 ติดตั้งถังก๊าซและท่อนำก๊าซแบบคงตัว (ท่อนำก๊าซความดันสูง) ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 3.2 ยึดถังก๊าซเข้ากับอุปกรณ์รองรับได้ตามมาตรฐาน 60243.02
60243 ติดตั้งถังก๊าซและท่อนำก๊าซแบบคงตัว (ท่อนำก๊าซความดันสูง) ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 3.3 ติดตั้งชุดวาล์วถังก๊าซได้ตามมาตรฐาน 60243.03
60243 ติดตั้งถังก๊าซและท่อนำก๊าซแบบคงตัว (ท่อนำก๊าซความดันสูง) ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 3.4 เดินท่อนำก๊าซแบบคงตัวได้ตามมาตรฐาน 60243.04
60243 ติดตั้งถังก๊าซและท่อนำก๊าซแบบคงตัว (ท่อนำก๊าซความดันสูง) ได้ตามข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง 3.5 ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 60243.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    ความรู้เกี่ยวกับ ส่วนประกอบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ อุปกรณ์ในรถยนต์ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซระบบฉีด และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่าง และการอ่านแบบวงจรไฟฟ้า


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซระบบฉีด

    2. การใช้เครื่องมือในการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซระบบฉีด

    3. การต่อวงจรไฟฟ้าควบคุมส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซระบบฉีด

    4. อ่านและเข้าใจข้อมูลคู่มือการติดตั้ง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. ลำดับขั้นตอนการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซระบบฉีด

    2. ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย “รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2551”

    3. ข้อกำหนดทางเทคนิคจากคู่มือการติดตั้ง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

        2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ

        3. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ หรือ

        4. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. เอกสารรับรองความรู้จากสถานประกอบการ หรือ

        2. เอกสารรับผลการเรียนรู้หรือผลอบรม หรือ

        3. แฟ้มสะสมผลงาน หรือ port folio หรือ

        4. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ หรือ

        5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมินความรู้

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        ผู้ประเมินตรวจประเมิน เกี่ยวกับการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซระบบฉีด โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

        2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

    รถยนต์ที่ทำการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ฯ นั้นเป็นรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ไม่มีข้อกำหนดด้านยี่ห้อของส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซที่ใช้การติดตั้ง แต่ต้องเป็นตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2551

    (ก) คำแนะนำ

        1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องรู้ถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้ง ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2551

        2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องรู้ถึงข้อกำหนดมาตรฐานส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ฯ ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2551

        3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องถอดท่อร่วมไอดีก่อนทำการเจาะเพื่อติดตั้งชุดหัวฉีด

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        1. เครื่องมือ เช่น ประแจ ไขควง สว่าน คัดเตอร์ ลิฟท์ แม่แรง หลุมบริการ

        2. ถังก๊าซที่ใช้เป็นถังเหล็กแบบแคปซูล


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1. เครื่องมือประเมิน ติดตั้งชุดอุปกรณ์ก๊าซระบบฉีดได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.2. เครื่องมือประเมิน ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

    18.3. เครื่องมือประเมิน ติดตั้งถังก๊าซและท่อนำก๊าซแบบคงตัว (ท่อนำก๊าซความดันสูง) ได้ตามข้อกำหนด

        1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

        2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ