หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากระบวนการออกแบบ Jig & Fixture อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-JIF-5-013ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการออกแบบ Jig & Fixture อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถพัฒนากระบวนการในการออกแบบ Jig & Fixture ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดำเนินการทั้งหมด แล้วนำมาใช้ในการออกแบบครั้งต่อๆ ไปที่จะจัดทำขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ ด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
111JF06.1 เตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง 1.1 ศึกษาข้อมูลของ Jig & Fixture 111JF06.1.01 81820
111JF06.1 เตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง 1.2 ศึกษาโครงสร้างของ Jig & Fixture และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 111JF06.1.02 81821
111JF06.1 เตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง 1.3 ศึกษาปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD 111JF06.1.03 81822
111JF06.2 วางแผนการพัฒนากระบวนการออกแบบ Jig & Fixture 2.1 กำหนดหัวข้อ และเป้าหมายในการพัฒนา 111JF06.2.01 81823
111JF06.2 วางแผนการพัฒนากระบวนการออกแบบ Jig & Fixture 2.2 วางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ 111JF06.2.02 81824
111JF06.2 วางแผนการพัฒนากระบวนการออกแบบ Jig & Fixture 2.3 จัดทำระบบฐานข้อมูล 111JF06.2.03 81825
111JF06.3 ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการออกแบบ Jig & Fixture 3.1 ดำเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กำหนด 111JF06.3.01 81826
111JF06.3 ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการออกแบบ Jig & Fixture 3.2 ติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา 111JF06.3.02 81827
111JF06.4 สรุปประเมินผลการพัฒนากระบวนการออกแบบ Jig & Fixture 4.1 วิเคราะห์ผลการพัฒนา 111JF06.4.01 81828
111JF06.4 สรุปประเมินผลการพัฒนากระบวนการออกแบบ Jig & Fixture 4.2 สรุปผลการพัฒนาและทำเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบต่อๆ ไป 111JF06.4.02 81829

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบ Jig & Fixture   ชั้น 4


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบ Jig & Fixture

2. การรายงานการพัฒนากระบวนการออกแบบ Jig & Fixture

3. การสื่อสาร

4. การทำงานเป็นทีม

5. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

6. การเรียนรู้

7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. องค์ประกอบต่างๆ ในการออกแบบ Jig & Fixture

2. วิธีการจัดทำแผนการพัฒนา

3. วิธีการวิเคราะห์ และการสรุปผล

4. การจัดทำเป็นมาตรฐานในการทำงาน และใช้เป็นฐานข้อมูล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ

          2. ผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน หรือ

          3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ

          2. แฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolios) หรือ

          3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา วางแผน ควบคุมกระบวนการออกแบบ Jig & Fixture  โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

          1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

          2. พิจารณาจากหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

          พัฒนากระบวนการในการออกแบบ Jig & Fixture  โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดำเนินการทั้งหมด นำมาใช้ในการออกแบบครั้งต่อไป เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ

(ก) คำแนะนำ

          1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของ  Jig & Fixture

          2. ผู้เข้ารับประเมินต้องเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบ Jig & Fixture แต่ละรายการ

          3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทำการออกแบบ Jig & Fixture ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบ Jig & Fixture ได้

          4. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานได้

          5. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

          N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

          2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์

          3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน

          4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมินการวางแผนการพัฒนากระบวนการออกแบบ Jig & Fixture

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

          2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์

          3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน

          4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการพัฒนากระบวนการออกแบบ Jig & Fixture

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

          2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์

          3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน

          4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือประเมินการสรุปประเมินผลการพัฒนากระบวนการออกแบบ Jig & Fixture

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

          2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์

          3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน

          4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ