หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผน และควบคุมการออกแบบ Jig & Fixture

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-JIF-5-012ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผน และควบคุมการออกแบบ Jig & Fixture

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะด้านการวางแผน และควบคุมการออกแบบ Jig & Fixture ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบหลัก ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการออกแบบ Jig & Fixture ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการทั้งหมด และสามารถตรวจทานแผนงานที่จัดทำขึ้น ตลอดจนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
111JF05.1 เตรียมองค์ประกอบของแผนงาน เพื่อกำหนดลงในแผน 1.1 เตรียมข้อมูลรายการออกแบบ Jig & Fixture ที่ต้องทำการออกแบบ 111JF05.1.01 81807
111JF05.1 เตรียมองค์ประกอบของแผนงาน เพื่อกำหนดลงในแผน 1.2 รับแผนงานของลูกค้า 111JF05.1.02 81808
111JF05.1 เตรียมองค์ประกอบของแผนงาน เพื่อกำหนดลงในแผน 1.3 ตรวจสอบภาระงานที่มีอยู่ทั้งหมด 111JF05.1.03 81809
111JF05.2 ประเมินรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผน 2.1 ประเมินชั่วโมงงานในการออกแบบของ Jig & Fixture ที่จะกำหนดลงในแผน 111JF05.2.01 81810
111JF05.2 ประเมินรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผน 2.2 จัดสรรช่างออกแบบ Jig & Fixture ตามระดับความสามารถ 111JF05.2.02 81811
111JF05.3 ปฏิบัติการวางแผน 3.1 กำหนดช่างออกแบบ Jig & Fixture 111JF05.3.01 81812
111JF05.3 ปฏิบัติการวางแผน 3.2 กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการออกแบบ Jig & Fixture 111JF05.3.02 81813
111JF05.3 ปฏิบัติการวางแผน 3.3 กำหนดเป้าหมายเวลา 111JF05.3.03 81814
111JF05.3 ปฏิบัติการวางแผน 3.4 ตรวจทาน และเสนอขออนุมัติแผน 111JF05.3.04 81815
111JF05.4 ติดตามความ ก้าวหน้าของงาน และการควบคุมเป้าหมาย 4.1 กำหนดระยะเวลาในการติดตาม 111JF05.4.01 81816
111JF05.4 ติดตามความ ก้าวหน้าของงาน และการควบคุมเป้าหมาย 4.2 ประชุมติดตาม และรายงานผล 111JF05.4.02 81817
111JF05.4 ติดตามความ ก้าวหน้าของงาน และการควบคุมเป้าหมาย 4.3 กำหนดวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นไปตามแผน 111JF05.4.03 81818
111JF05.4 ติดตามความ ก้าวหน้าของงาน และการควบคุมเป้าหมาย 4.4 บันทึกข้อมูลจริง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 111JF05.4.04 81819

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบ Jig & Fixture  ชั้น 4


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การวางแผนงานออกแบบ Jig & Fixture ได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า

2. การประเมินชั่วโมงงานการออกแบบ Jig & Fixture แต่ละชนิด/ประเภท และขนาด

3. การประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบ Jig & Fixture

4. การกำหนดขั้นตอนการออกแบบ Jig & Fixture

5. การนำการประชุม และติดตามผลการทำงาน และการบันทึกข้อมูล

6. การกำหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

7. การสื่อสาร

8. การทำงานเป็นทีม

9. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

10. การเรียนรู้

11. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของ ออกแบบ Jig & Fixture

2. วิธีกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบ Jig & Fixture

3. วิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบ Jig & Fixture

4. วิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน

5. วิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน

6. วิธีการแก้ปัญหา และการเร่งรัด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ

          2. ผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน หรือ

          3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ

          2. แฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolios) หรือ

          3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้ประเมินจะตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผน และควบคุมการออกแบบ Jig & Fixture โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

          1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

          2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

          เตรียมข้อมูล กำหนดแนวทางการปรับปรุงสำหรับการวางแผนและควบคุม เพื่อการออกแบบ Jig & Fixtureตามข้อกำหนดของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม    

(ก) คำแนะนำ

          1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของการออกแบบ    Jig & Fixture

          2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบ          Jig & Fixture แต่ละรายการ

          3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทำการออกแบบ Jig & Fixtureได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบ Jig & Fixtureได้

          4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนำเสนอแผนงาน และผลการดำเนินงานได้

          5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

          N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบของแผนงาน เพื่อกำหนดลงในแผน

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

          2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์

          3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน

          4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมินการประเมินรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผน

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

          2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์

          3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน

          4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการวางแผน

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

          2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์

          3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน

          4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือประเมินผลการติดตามความก้าวหน้าของงาน และการควบคุมเป้าหมาย

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

          2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์

          3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน

          4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ