หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-ALU-5-009ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน จัดทำเอกสารการสอน การทดสอบและสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการสอน การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101AE09.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 101AE09.1.01
101AE09.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง 101AE09.1.02
101AE09.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้ 101AE09.1.03
101AE09.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1.4 ผลการพัฒนาจากการประเมินของผู้เรียน กับการตอบแทน 101AE09.1.04
101AE09.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน 2.1 กำหนดเนื้อหา 101AE09.2.01
101AE09.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน 2.2 จัดทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหรือกำหนดเป็นกรณีศึกษา 101AE09.2.02
101AE09.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน 2.3 ออกแบบ และจัดทำสื่อการสอน 101AE09.2.03
101AE09.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน 2.4 จัดทำใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน 101AE09.2.04
101AE09.3 การปฏิบัติการสอน 3.1 สอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT 101AE09.3.01
101AE09.3 การปฏิบัติการสอน 3.2 การควบคุมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานจริง 101AE09.3.02
101AE09.4 ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ 4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน 101AE09.4.01
101AE09.4 ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ 4.2 ทำการทดสอบ 101AE09.4.02
101AE09.4 ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ 4.3 บันทึกพัฒนาการเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้อมูล 101AE09.4.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม  ชั้น 4


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การปฏิบัติการสอนงาน

2. การประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร

3. จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน

4. การจัดทำรายงาน

5. การสื่อสาร

6. การทำงานเป็นทีม

7. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

8. การเรียนรู้

9. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วิธีการจัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

2. วิธีการออกแบบ และสร้างสื่อการสอน

3. วิธีการสอน

4. วิธีการประเมินสมรรถนะบุคลากร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ

          2. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน หรือ

          3. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน/บทความ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ

          2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือการอบรม หรือ

          3. แฟ้มสะสมผลงานวิชาชีพ (Professional Portfolio) หรือ

          4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน หรือ

          5. แบบบันทึกการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

          1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

          2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

          เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม

(ก) คำแนะนำ

          1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่

          2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถกำหนดเนื้อหาภายใต้หน่วยสมรรถนะ จัดทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ เพื่อการวัดผล หรือประเมินผู้เรียนได้

          3. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถออกแบบ และจัดทำสื่อการสอนที่เหมาะสม และเท่าที่จำเป็นได้

          4. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน (Trainer) ที่ดี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1. ต้องหาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเนื้อหาเป้าหมายของการเรียนรู้

          2. แบบฝึกหัด ข้อสอบ/แบบทดสอบ ต้องสอดคล้องกับเนื้อหา

          3. สื่อการสอนจัดทำเท่าที่จำเป็น เน้นการปฏิบัติงานจริงในขณะสอน

          4. ต้องจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการเรียน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมินการจัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการสอน

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือประเมินการติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ