หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-ALU-5-008ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถพัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดำเนินการทั้งหมด แล้วนำมาใช้ในการออกแบบครั้งต่อๆ ไปที่จะจัดทำขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ ด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101AE08.1 เตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง 1.1 ศึกษาข้อมูลของแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม 101AE08.1.01
101AE08.1 เตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง 1.2 ศึกษาโครงสร้างของแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมและการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 101AE08.1.02
101AE08.1 เตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง 1.3 ศึกษาปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD 101AE08.1.03
101AE08.2 วางแผนการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม 2.1 กำหนดหัวข้อ และเป้าหมายในการพัฒนา 101AE08.2.01
101AE08.2 วางแผนการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม 2.2 วางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ 101AE08.2.02
101AE08.2 วางแผนการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม 2.3 จัดทำระบบฐานข้อมูล 101AE08.2.03
101AE08.3 ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม 3.1 ดำเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กำหนด 101AE08.3.01
101AE08.3 ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม 3.2 ติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา 101AE08.3.02
101AE08.4 สรุปประเมินผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม 4.1 วิเคราะห์ผลการพัฒนา 101AE08.4.01
101AE08.4 สรุปประเมินผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม 4.2 สรุปผลการพัฒนาและทำเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบต่อๆ ไป 101AE08.4.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม  ชั้น 4


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม

2. การรายงานการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม

3. การสื่อสาร

4. การทำงานเป็นทีม

5. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

6. การเรียนรู้

7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. องค์ประกอบต่างๆ ในการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม

2. วิธีการจัดทำแผนการพัฒนา

3. วิธีการวิเคราะห์ และการสรุปผล

4. การจัดทำเป็นมาตรฐานในการทำงาน และใช้เป็นฐานข้อมูล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ

          2. ผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน หรือ

          3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ

          2. แฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolios) หรือ

          3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา วางแผน ควบคุมกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

          1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

          2.พิจารณาจากหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

          พัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดำเนินการทั้งหมด นำมาใช้ในการออกแบบครั้งต่อไป เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ

(ก) คำแนะนำ

          1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของ แม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม

          2. ผู้เข้ารับประเมินต้องเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมแต่ละรายการ

          3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทำการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมได้

          4. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานได้

          5. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด          N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

          2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์

          3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน

          4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมินการวางแผนการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

          2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์

          3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน

          4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

          2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์

          3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน

          4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือประเมินการสรุปประเมินผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

          2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์

          3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน

          4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ