หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดแนวทางการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-ALU-3-001ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดแนวทางการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะในการกำหนดแนวทางการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม สามารถกำหนดขนาดแม่พิมพ์ ขนาดบิลเล็ท และเลือกวัสดุ การปรับสภาพทางความร้อนและการปรับสภาพผิวสำหรับผลิตแม่พิมพ์ได้ และมีความรู้พื้นฐานด้านวัสดุอะลูมิเนียมโดยสามารถแยกกลุ่ม อะลูมิเนียมที่อัดรีดอย่างง่าย ปานกลาง และยาก


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101AE01.1 เตรียมข้อมูลชิ้นงาน 1.1 อ่านแบบชิ้นงานจากลูกค้าได้ 101AE01.1.01
101AE01.1 เตรียมข้อมูลชิ้นงาน 1.2 เลือกกลุ่มวัสดุเพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบSoft medium alloys, Hard alloys 101AE01.1.02
101AE01.2 กำหนดวัสดุและกระบวนการปรับปรุงสมบัติของวัสดุแม่พิมพ์ 2.1 เลือกใช้วัสดุแม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน 101AE01.2.01
101AE01.2 กำหนดวัสดุและกระบวนการปรับปรุงสมบัติของวัสดุแม่พิมพ์ 2.2 กำหนดวิธีการปรับปรุงสมบัติทางความร้อน 101AE01.2.02
101AE01.2 กำหนดวัสดุและกระบวนการปรับปรุงสมบัติของวัสดุแม่พิมพ์ 2.3 เลือกใช้วิธีการปรับผิวของช่องทางการไหล (Channel) 101AE01.2.03
101AE01.3 กำหนดกลุ่มและขนาดแม่พิมพ์ 3.1 แยกกลุ่มการออกแบบตามหน้าตัดตัน (Solid) กึ่งกลวง (Semi hollow) และกลวง (Hollow) 101AE01.3.01
101AE01.3 กำหนดกลุ่มและขนาดแม่พิมพ์ 3.2 กำหนดขนาดแม่พิมพ์ 101AE01.3.02
101AE01.3 กำหนดกลุ่มและขนาดแม่พิมพ์ 3.3 กำหนดขนาด billet 101AE01.3.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อื่นๆ 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) การสเก็ตช์แบบงาน2) การอ่านและเขียนแบบเครื่องกล3) การขึ้นรูปแม่พิมพ์4) การปรับสภาพผิว5) การสื่อสาร6) การทำงานเป็นทีม7) ความสามารถในการแก้ไขปัญหา8) การเรียนรู้9) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ทฤษฎีการเขียนแบบเครื่องกล2) ทฤษฎีการออกแบบเชิงกลเบื้องต้น3) ทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม4) วัสดุวิศวกรรม5) ชิ้นส่วนทางกล6) ชิ้นส่วนมาตรฐาน7) ระบบกลไก8) Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T)9) กรรมวิธีการผลิต10) เครื่องมือและเครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิต11) กระบวนการปรับปรุงสมบัติและคุณภาพผิวของชิ้นส่วน12) วัสดุอะลูมิเนียม13) วัสดุเหล็กแม่พิมพ์14) การปรับสภาพทางความร้อนเหล็กแม่พิมพ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ

          2. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ

          3. แบบงานแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ

          2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ

          3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ

          4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้ประเมินหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม โดยการพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านความรู้ และการสัมภาษณ์

(ง) วิธีการประเมิน

          1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

          2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมข้อมูลชิ้นงาน

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดวัสดุและกระบวนการปรับปรุงสมบัติของวัสดุแม่พิมพ์

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดกลุ่มและขนาดแม่พิมพ์

          1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ