หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป่าพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-MPT-3-085ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป่าพลาสติก

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
101PB04.1 เตรียมข้อมูลในการเลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป่าพลาสติก 1.1 ศึกษาแบบแม่พิมพ์ 165874
101PB04.1 เตรียมข้อมูลในการเลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป่าพลาสติก 1.2ศึกษาข้อกำหนดตัวแปรต่างๆที่จำเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก 165875
101PB04.2 เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป่าพลาสติก 2.1 เลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 165876
101PB04.3 กำหนดการปรับปรุงสมบัติของชิ้นส่วนสำหรับแม่พิมพ์เป่าพลาสติก 3.1 กำหนดค่าความแข็งตามลักษณะการใช้งานของแต่ละชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 165877
101PB04.3 กำหนดการปรับปรุงสมบัติของชิ้นส่วนสำหรับแม่พิมพ์เป่าพลาสติก 3.2 กำหนดวัสดุ/กรรมวิธีการปรับปรุงผิวชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 165878

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ