หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-MPT-3-084ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
101PB03.1 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ 1.1 เตรียมแบบชิ้นงานที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D) 165863
101PB03.1 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ 1.2 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ 165864
101PB03.2 กำหนดตัวแปรต่างๆให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน ในการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก 2.1 พิจารณา และกำหนดตัวแปรต่างๆจากข้อกำหนดของลูกค้า 165865
101PB03.2 กำหนดตัวแปรต่างๆให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน ในการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก 2.2 คำนวณ และกำหนดค่าตัวแปรต่างๆ ที่จำเป็น ให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานที่ต้องใช้ในการออกแบบ 165866
101PB03.2 กำหนดตัวแปรต่างๆให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน ในการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก 2.3 กำหนด Mold Layout ตามข้อกำหนดจากลูกค้าและค่าตัวแปรที่กำหนด 165867
101PB03.3 กำหนดขนาดเครื่องเป่าพลาสติก 3.1 กำหนดขนาดแรงปิดแม่พิมพ์(ClampingForce) 165868
101PB03.3 กำหนดขนาดเครื่องเป่าพลาสติก 3.2 กำหนดระยะเปิด-ปิด มากสุดของเครื่องเป่าพลาสติก 165869
101PB03.4 ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก 4.1 ออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold Layout และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียมไว้ 165870
101PB03.4 ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก 4.2 ออกแบบแม่พิมพ์โดยเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน 165871
101PB03.5 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์ 5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนต่างๆ 165872
101PB03.5 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์ 5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานที่เป็นมาตรฐาน 165873

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ