หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมระบบกลไกของแม่พิมพ์ยางที่เชื่อมต่อกับเครื่องจัก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-RBB-4-034ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมระบบกลไกของแม่พิมพ์ยางที่เชื่อมต่อกับเครื่องจัก

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
201RM02.1

ซ่อมระบบหล่อเย็นให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

1.1 ตรวจสอบสภาพ และการใช้งานระบบหล่อเย็น เพื่อบ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบหล่อเย็น

201RM02.1.01
201RM02.1

ซ่อมระบบหล่อเย็นให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

1.2 กำหนดวิธีการซ่อมระบบหล่อเย็น

201RM02.1.02
201RM02.1

ซ่อมระบบหล่อเย็นให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

1.3 ปฏิบัติงานซ่อมระบบหล่อเย็น

201RM02.1.03
201RM02.1

ซ่อมระบบหล่อเย็นให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

1.4 ตรวจสอบผลการซ่อมระบบหล่อเย็น และบันทึกผลการซ่อม

201RM02.1.04
201RM02.2

ซ่อมระบบให้ความร้อน

2.1 ตรวจสอบสภาพ และการใช้งานระบบให้ความร้อน เพื่อบ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบให้ความร้อน

201RM02.2.01
201RM02.2

ซ่อมระบบให้ความร้อน

2.2 กำหนดวิธีการซ่อมระบบให้ความร้อน

201RM02.2.02
201RM02.2

ซ่อมระบบให้ความร้อน

2.3 ปฏิบัติงานซ่อมระบบให้ความร้อน

201RM02.2.03
201RM02.2

ซ่อมระบบให้ความร้อน

2.4 ตรวจสอบผลการซ่อมระบบให้ความร้อน และบันทึกผลการซ่อม

201RM02.2.04
201RM02.3

ซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ซับซ้อน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

3.1 ตรวจสอบสภาพ และการทำงานของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ซับซ้อน เพื่อบ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ซับซ้อน

201RM02.3.01
201RM02.3

ซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ซับซ้อน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

3.2 กำหนดวิธีการซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ซับซ้อน

201RM02.3.02
201RM02.3

ซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ซับซ้อน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

3.3 ปฏิบัติงานซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซับซ้อน

201RM02.3.03
201RM02.3

ซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ซับซ้อน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

3.4 ตรวจสอบผลการซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ซับซ้อน และบันทึกผลการซ่อม

201RM02.3.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ