หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์แบบชิ้นงานแม่พิมพ์เป่าพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-MPT-4-058ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์แบบชิ้นงานแม่พิมพ์เป่าพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
101PB06.1 ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า 1.1 ศึกษา และทำความเข้าใจรายละเอียดของแบบชิ้นงาน 165888
101PB06.1 ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า 1.2 รวบรวมจุดที่เป็นปัญหา 165889
101PB06.2 กำหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก 2.1 กำหนดแนวคิดการออกแบบแม่พิมพ์ 165890
101PB06.2 กำหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก 2.2 ระบุเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์ 165891
101PB06.3 สรุปผลสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก 3.1 นำเสนอปัญหาและความต้องการต่อลูกค้า 165892
101PB06.3 สรุปผลสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก 3.2 สรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า 165893

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ