หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-DMT-2-060ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
101MD02.1 ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 1.1 ประสานงานกับผู้ออกแบบแม่พิมพ์ 165776
101MD02.1 ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 1.2 รับฟังข้อมูล และข้อเสนอแนะจากผู้ออกแบบแม่พิมพ์ 165777
101MD02.2 เตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 2.1 เตรียมแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D 165778
101MD02.2 เตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 2.2 เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 165779
101MD02.2 เตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 2.3 ศึกษาระบบการทำงานของแม่พิมพ์ 165780
101MD02.2 เตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 2.4 ศึกษาข้อกำหนด พิกัดงานสวมที่จำเป็นในการเขียนแบบ 165781
101MD02.3 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 3.1 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 165782
101MD02.3 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 3.2 กำหนดรายละเอียดลงในแบบงาน 165783
101MD02.3 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 3.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบงาน 165784

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ