หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-DMT-2-059ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
101MD01.1 อ่านองค์ประกอบหลักในแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 1.1อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน Title block ได้ถูกต้อง 165769
101MD01.1 อ่านองค์ประกอบหลักในแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 1.2อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน Bill Of Materials (BOM) ได้ถูกต้อง 165770
101MD01.1 อ่านองค์ประกอบหลักในแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 1.3เลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรงกับชิ้นส่วนที่จะทำการผลิต 165771
101MD01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 2.1 อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพตัด แบบภาพ 3D ได้ 165772
101MD01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 2.2 อ่านแบบภาพประกอบ ตามมาตรฐานได้ 165773
101MD01.3 อ่านสัญลักษณ์ในแบบงานแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 3.1 อ่านสัญลักษณ์ Geometric Dimension& Tolerance ได้ 165774
101MD01.3 อ่านสัญลักษณ์ในแบบงานแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 3.2 อ่านสัญลักษณ์อื่นๆ จากแบบตามมาตรฐานได้ 165775

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ