หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือช่วยขัด

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-DMT-3-058ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือช่วยขัด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างตกแต่งผิวแม่พิมพ์, 7224.40 ช่างขัดผิวโลหะ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือช่วยในการขัด สามารถเลือกเครื่องมือช่วยในการขัดที่เหมาะสมกับชิ้นงาน และผิวงานที่ต้องการ และสามารถตรวจสอบผิวงานระหว่างการขัด จนผิวงานสำเร็จ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
104M04.1 เลือกเครื่องมือช่วยในการขัด 1.1 เลือกประเภทของเครื่องมือช่วยในการขัด 104M04.1.01
104M04.1 เลือกเครื่องมือช่วยในการขัด 1.2 เลือกขนาดของเครื่องมือขัด 104M04.1.02
104M04.2 ปรับตั้งค่าเครื่องมือช่วยในการขัด 2.1 ปรับความเร็วรอบในการขัด 104M04.2.01
104M04.2 ปรับตั้งค่าเครื่องมือช่วยในการขัด 2.2 ปรับความถี่ในการขัด 104M04.2.02
104M04.3 ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือช่วยในการขัด 3.1 ขัดผิวงาน 104M04.3.01
104M04.3 ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือช่วยในการขัด 3.2 ขัดผิวงาน บริเวณที่ต้องระวังเป็นพิเศษ 104M04.3.02
104M04.4 ทำความสะอาด 4.1 ทำความสะอาดชิ้นงาน 104M04.4.01
104M04.4 ทำความสะอาด 4.2 ทำความสะอาดเครื่องมือช่วยในการขัด 104M04.4.02
104M04.4 ทำความสะอาด 4.3 ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน 104M04.4.03
104M04.5 ตรวจสอบผิวงาน 5.1 ตรวจสอบผิวระหว่างขัด 104M04.5.01
104M04.5 ตรวจสอบผิวงาน 5.2 ตรจวสอบผิวงานสำเร็จ 104M04.5.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    สามารถเลือกประเภทและขนาดของเครื่องมือช่วยในการขัด

2.    สามารถปรับตั้งค่าเครื่องมือช่วยในการขัด

3.    สามารถขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือช่วยในการขัด

4.    สามารถทำความสะอาดชิ้นงาน

5.    สามารถตรวจสอบผิวชิ้นงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์

2.    ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแม่พิมพ์

3.    ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการขัดด้วยเครื่องมือช่วยในการขัด

4.    ความรู้เกี่ยวกับการวิธีการตรวจสอบผิวชิ้นงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)  และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    แสดงการเลือกประเภทและขนาดของเครื่องมือช่วยในการขัด

2.    แสดงการปรับตั้งค่าเครื่องมือช่วยในการขัด

3.    แสดงการขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือช่วยในการขัด

4.    แสดงการทำความสะอาดชิ้นงาน

5.    แสดงการตรวจสอบผิวชิ้นงาน

6.    ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    ระบุหรืออธิบายการตรวจสอบผิวชิ้นงาน

2.    ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการขัดผิวแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องมือช่วยขัดโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง)    วิธีการประเมิน

1.    แบบทดสอบการสัมภาษณ์

2.    แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ

3.    แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ

1.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

2.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องทำการเตรียมอุปกรณ์สำหรับขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ และทำการขัดผิวงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่

1.    แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

2.    แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ

3.    แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ