หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-DMT-5-054ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
103CM01.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 103CM01.1.01 82654
103CM01.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง 103CM01.1.02 82655
103CM01.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้ 103CM01.1.03 82656
103CM01.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1.4 ผลการพัฒนาจากการประเมินของผู้เรียนกับการตอบแทน 103CM01.1.04 82657
103CM01.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน 2.1 กำหนดเนื้อหา 103CM01.2.01 82658
103CM01.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน 2.2 จัดทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหรือกำหนดเป็นกรณีศึกษา 103CM01.2.02 82659
103CM01.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน 2.3 ออกแบบ และจัดทำสื่อการสอน 103CM01.2.03 82660
103CM01.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน 2.4 จัดทำใบประเมินผู้เรียน และเกณฑ์การประเมิน 103CM01.2.04 82661
103CM01.3 การปฏิบัติการสอน 3.1 สอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT 103CM01.3.01 82662
103CM01.3 การปฏิบัติการสอน 3.2 การควบคุมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานจริง 103CM01.3.02 82663
103CM01.4 การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ 4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน 103CM01.4.01 82664
103CM01.4 การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ 4.2 ทำการทดสอบ 103CM01.4.02 82665
103CM01.4 การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ 4.3 บันทึกพัฒนาการเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้อมูล 103CM01.4.03 82666

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ