หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-DMT-5-052ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนและควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบหลัก ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการทั้งหมดและสามารถตรวจทานแผนงานที่จัดทำขึ้น ตลอดจนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
103M10.1 เตรียมองค์ประกอบของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผน 1.1 ข้อมูลและรายละเอียดของแม่พิมพ์ 165551
103M10.1 เตรียมองค์ประกอบของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผน 1.2 จำนวนช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ตามระดับความสามารถ 165552
103M10.1 เตรียมองค์ประกอบของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผน 1.3รายการเครื่องมือกล เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องเพรสที่ต้องใช้ 165553
103M10.1 เตรียมองค์ประกอบของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผน 1.4แผนงานรวมของแม่พิมพ์ที่ระบุภาระงานทั้งหมดไว้ 165554
103M10.2 ประเมินรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผนและภาระงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 2.1 กำลังความสามารถในการช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ( Fittingand Assembly Capacity ) 165555
103M10.2 ประเมินรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผนและภาระงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 2.2รายละเอียดของงานที่ต้องทำการปรับประกอบแม่พิมพ์ 165556
103M10.2 ประเมินรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผนและภาระงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 2.3ภาระงานที่มีอยู่ทั้งหมด 165557
103M10.3 ปฏิบัติการวางแผน 3.1 กำหนดคน(ช่างปรับประกอบ) 165558
103M10.3 ปฏิบัติการวางแผน 3.2กำหนดรายละเอียดของขั้นตอน 165559
103M10.3 ปฏิบัติการวางแผน 3.3กำหนดเป้าหมายเวลา 165560
103M10.3 ปฏิบัติการวางแผน 3.4ตรวจทานและเสนออนุมัติแผน 165561
103M10.4 การติดตามความก้าวหน้าของงานและการควบคุมเป้าหมาย 4.1กำหนดระยะเวลาและความถี่ในการติดตาม 165562
103M10.4 การติดตามความก้าวหน้าของงานและการควบคุมเป้าหมาย 4.2ประชุมติดตามและรายงานผล 165563
103M10.4 การติดตามความก้าวหน้าของงานและการควบคุมเป้าหมาย 4.3กำหนดวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นไปตามแผน 165564
103M10.4 การติดตามความก้าวหน้าของงานและการควบคุมเป้าหมาย 4.4บันทึกข้อมูลจริงเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 165565

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    สามารถวางแผนงานในการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องกับแผนงานรวม

2.    สามารถประเมินชั่วโมงงานการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด

3.    สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์

4.    สามารถกำหนดขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์

5.    สามารถนำการประชุมและติดตามผลการทำงานและการบันทึกข้อมูล

6.    สามารถกำหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับประกอบแม่พิมพ์

2.    ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์

3.    ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์

4.    ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน

5.    ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน

6.    ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)  และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and

Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    วางแผนงานในการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ได้สอดคล้องกับแผนงานรวม

2.    สามารถประเมินชั่วโมงงานการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด

3.    สามารถประเมินระดับความสามารถของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

4.    สามารถกำหนดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

5.    สามารถนำการประชุมและติดตามผลการทำงานและการบันทึกข้อมูล

6.    สามารถกำหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน

7.    ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    ระบุหรืออธิบายวิธีการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกล

2.    ระบุหรืออธิบายการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

3.    ระบุหรืออธิบายวิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

4.    ระบุหรืออธิบายวิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน

5.    ระบุหรืออธิบายวิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน

6.    ระบุหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด

7.    ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินจะตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง)    วิธีการประเมิน

1.    แบบทดสอบการสัมภาษณ์

2.    แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ

3.    แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ

1.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

2.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกำหนดต่าง ๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการปรับประกอบแม่พิมพ์แต่ละรายการ

3.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทำการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ได้

4.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนำเสนอแผนงานและผลการดำเนินงานได้

5.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

1.    การกำหนดแผนงาน กิจกรรมงานที่ต้องแล้วเสร็จ ในกรอบกำหนดเวลา และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่

1.    แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

2.    แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ

3.    แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ