หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-DMT-3-044ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 8281 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล, 7222 ช่างทำเครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง, 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม, 7223 ช่างปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับกระบวนการประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
103M02.1 ความปลอดภัยในการทำงาน 1.1ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 165494
103M02.1 ความปลอดภัยในการทำงาน 1.2 ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน 165495
103M02.2 การเตรียมการประกอบชิ้นส่วนย่อย 2.1 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 165496
103M02.2 การเตรียมการประกอบชิ้นส่วนย่อย 2.2 เตรียมชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 165497
103M02.3 ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 3.1ตรวจสอบชิ้นส่วนของชุดแม่พิมพ์ก่อนการประกอบ 165498
103M02.3 ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 3.2ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 165499
103M02.3 ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 3.3ตรวจสอบความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะหลังทำการประกอบ 165500

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    สามารถอ่านแบบทางวิศวกรรม

2.    สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงาน

3.    สามารถเลือกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

4.    สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

5.    สามารถเลือกวิธีการในการปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

6.    สามารถประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

7.    สามารถตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องวัด ตามแบบสั่งงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

2.    ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์

3.    ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนของแม่พิมพ์

4.    ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนและความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)  และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and

Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงาน

2.    แสดงการเลือกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

3.    แสดงการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

4.    แสดงการเลือกวิธีการในการปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

5.    แสดงการประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

6.    แสดงการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องวัด ตามแบบสั่งงาน

7.    ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    อธิบายหรือระบุขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

2.    อธิบายระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์

3.    อธิบายหรือระบุชนิดหรือขนาดชิ้นส่วนย่อยของแม่พิมพ์

4.    อธิบายหรือระบุวิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนและความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง)    วิธีการประเมิน

1.    แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ

2.    แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ

1.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)

2.    ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ได้ถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (ถ้ามี)

3.    ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเข้าใจขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะได้ โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มการประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (ถ้ามี)

4.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ได้ถูกต้องและเหมาะสมโดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

1.    ชิ้นส่วนย่อยแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หมายถึง ชิ้นส่วนที่ได้มาจากการผลิต ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น งานกัด งานกลึง งานเจียเพื่อนำมาประกอบเป็นแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่

1.    แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ

2.    แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ