หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-DMT-3-043ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 8281 ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล, 7222 ช่างทำเครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง, 7233 ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม, 7223 ช่างปรับตั้งและใช้เครื่องมือกล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ โดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการปรับแต่งได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถจัดเก็บและดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
103M01.1 ความปลอดภัยในการทำงาน 1.1ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 165485
103M01.1 ความปลอดภัยในการทำงาน 1.2 ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน 165486
103M01.2 การเตรียมเครื่อง มือ อุปกรณ์ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 2.1 ตรวจสอบชิ้นส่วนก่อนการปรับแต่ง 165487
103M01.2 การเตรียมเครื่อง มือ อุปกรณ์ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 2.2เลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 165488
103M01.2 การเตรียมเครื่อง มือ อุปกรณ์ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 2.3เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 165489
103M01.3 ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 3.1ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 165490
103M01.3 ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 3.2 ตรวจสอบหลังการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 165491
103M01.4 การจัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือ 4.1 ทำความสะอาด ดูแลรักษาเครื่องมือ 165492
103M01.4 การจัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือ 4.2 จัดเก็บเครื่องมือ 165493

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงาน

2.    สามารถเลือกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

3.    สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับแต่งแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

4.    สามารถเลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

5.    สามารถปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

6.    สามารถตรวจสอบหลังการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

7.    สามารถจัดเก็บดูแลรักษาเครื่องมือ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

2.    ความรู้เกี่ยวกับกฎความปลอดภัยในการทำงาน

3.    ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

4.    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

5.    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด

6.    ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบชิ้นส่วนก่อนและหลังการปรับแต่ง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)  และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and

Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงาน

2.    แสดงการเลือกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

3.    แสดงการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับแต่งแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

4.    แสดงการเลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

5.    แสดงปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

6.    แสดงการตรวจสอบหลังการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

7.    ใบรับรองผลจากแบบประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    ระบุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

2.    ระบุหรืออธิบายวิธีการปรับแต่งแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

3.    ระบุเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ

4.    อธิบายการตรวจสอบชิ้นส่วนก่อนและการปรับแต่ง

5.    ใบรับรองผลจากการประเมินความรู้จากแบบทดสอบสัมภาษณ์

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง)    วิธีการประเมิน

1.    แบบทดสอบการสัมภาษณ์

2.    แบบทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน หรือ

3.    แบบทดสอบการสังเกตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ

1.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)

2.    ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

3.    ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ได้ถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (ถ้ามี)

4.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ได้ถูกต้องและเหมาะสมโดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

1.    ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หมายถึง ชิ้นส่วนที่ได้มาจากการผลิต ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น งานกัด งานกลึง งานเจียเพื่อนำมาประกอบเป็นแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะ ได้แก่

1.    แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

2.    แบบทดสอบการสาธิตปฏิบัติงาน หรือ

3.    แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ