หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพของภาพที่ใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -FIM-5-046ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมคุณภาพของภาพที่ใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างภาพสเตดิแคม (Steadicam Operator)ISCO 2654 


6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

         ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของภาพที่ใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ได้แก่ การควบคุมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์บนสเตดิแคม (Steadicam) และตรวจสอบความเรียบร้อยของเฟรมภาพจากการถ่ายด้วยกล้องบนสเตดิแคม (Steadicam)


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1014201 ควบคุมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์บน สเตดิแคม (Steadicam) 1. ใช้กล้องบนสเตดิแคม(Steadicam) ได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานอุปกรณ์ 1014201.01
1014201 ควบคุมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์บน สเตดิแคม (Steadicam) 2. ควบคุมการทำงานของกล้องบนสเตดิแคม (Steadicam) ถูกต้องตรงตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ หรือผู้กำกับ 1014201.02
1014201 ควบคุมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์บน สเตดิแคม (Steadicam) 3. ดำเนินการถ่ายภาพด้วยกล้องบนสเตดิแคม (Steadicam) ได้ถูกต้องตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ หรือผู้กำกับ 1014201.03
1014202 ตรวจสอบความเรียบร้อยของเฟรมภาพจากการถ่ายด้วยกล้องบน สเตดิแคม (Steadicam) 1. ระบุรายละเอียดของเฟรมภาพที่กำหนดไว้ได้ถูกต้องตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ 1014202.01
1014202 ตรวจสอบความเรียบร้อยของเฟรมภาพจากการถ่ายด้วยกล้องบน สเตดิแคม (Steadicam) 2. ระบุสิ่งผิดปกติที่ปรากฏในเฟรมภาพ และองค์ประกอบภาพจากภาพที่ผู้กำกับภาพกำหนดไว้ได้ถูกต้องตามลักษณะที่ปรากฏ 1014202.02
1014202 ตรวจสอบความเรียบร้อยของเฟรมภาพจากการถ่ายด้วยกล้องบน สเตดิแคม (Steadicam) 3. แจ้งสิ่งผิดปกติที่ปรากฏในเฟรมภาพ และองค์ประกอบภาพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด 1014202.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.ทักษะการควบคุมการทำงานของกล้องบนสเตดิแคม (Steadicam)2.ทักษะการใช้กล้องถ่ายทำภาพยนตร์3.ทักษะการใช้อุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.ความรู้ด้านกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam)2.ความรู้ด้านเฟรมภาพ และองค์ประกอบภาพ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง   2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1.เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม   2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของภาพที่ใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้  

15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ    1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะในการอ่าน พูดและเขียนศัพท์เฉพาะทางของอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดำเนินการถ่ายภาพด้วยกล้องบนสเตดิแคม (Steadicam) และควบคุมคุณภาพของภาพที่ใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด   1. ควบคุมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์บนสเตดิแคม (Steadicam) หมายถึง การถ่ายทำด้วยการเคลื่อนที่  หรือเดินโดยกล้องติดอยู่บน Steadicam    2. องค์ประกอบภาพ หมายถึง หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ในเป็นปรากฏในเฟรมภาพ เช่น ฉาก นักแสดง แสง เป็นต้น  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน2. เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน  


ยินดีต้อนรับ