หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -FIM-5-043ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera)ISCO 2654 


6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และมีความสามารถในการจำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง สามารถแยกส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1012101 แยกประเภทกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง 1. ระบุประเภทของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง 1012101.01
1012101 แยกประเภทกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง 2. อธิบายลักษณะของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง 1012101.02
1012101 แยกประเภทกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง 3. อธิบายวิธีการใช้งานกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของกล้อง 1012101.03
1012102 แยกส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง 1. อธิบายลักษณะของส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง 1012102.01
1012102 แยกส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง 2. อธิบายวิธีการใช้งานส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของกล้อง 1012102.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการแยกประเภทกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง2. ทักษะการแยกส่วนประกอบของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ทางด้านกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง   2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)  1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม  2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน  พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ   1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ(ข) คำอธิบายรายละเอียด   1. กล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง อาทิ กล้อง Camera cinema เช่น Arri Alexa เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน2. เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน  


ยินดีต้อนรับ