หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -FIM-5-042ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างถ่ายภาพยนตร์ (Camera Operator)ISCO 2654 


6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนงานด้านความปลอดภัยในการ ทำงานของแผนกกล้อง (Camera) วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และกำหนดแผนงานด้านความ ปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง (Camera) รวมทั้งสามารถถ่ายทอดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง (Camera) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1013101 วางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง 1. วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกล้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด 1013101.01
1013101 วางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง 2. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่ กองถ่ายทำกำหนด 1013101.02
1013101 วางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง 3. กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด 1013101.03
1013102 ถ่ายทอดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง 1. ระบุแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนที่กองถ่ายทำกำหนด 1013102.01
1013102 ถ่ายทอดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง 2. ชี้แจงแผนการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนที่กองถ่ายทำกำหนด 1013102.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะทางการวางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน2. ทักษะด้านการถ่ายทอดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน3. ทักษะด้านการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำเพื่อความปลอดภัย 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานถ่ายทำภาพยนตร์2. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้ว่าจ้าง   2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence   1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม   2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง (Camera) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ   1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน(ข) คำอธิบายรายละเอียด   N/A 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน   1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน2. เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน  


ยินดีต้อนรับ