หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมและปรับระบบเสียง (Operate & Mix Sound Reinforcement System)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -LST-3-046ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมและปรับระบบเสียง (Operate & Mix Sound Reinforcement System)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น   36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการควบคุมและปรับระบบเสียง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎี และเทคนิค ได้ด้วยตนเอง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10207.01 ควบคุมและปรับระบบเสียงในขณะแสดง Live Mix Sound for Live Shows 1.ควบคุมและปรับแต่งระดับสัญญาณเสียงได้ถูกต้องเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่สมดุล Controlsound signal level, equalisation and dynamic parameter to achieve a balancedsound mix 10207.01.01
10207.01 ควบคุมและปรับระบบเสียงในขณะแสดง Live Mix Sound for Live Shows 2. ปรับเสียง effects ได้ถูกต้องตามความต้องการของงานApply effects according to production requirements 10207.01.02
10207.01 ควบคุมและปรับระบบเสียงในขณะแสดง Live Mix Sound for Live Shows 3. ปล่อยสัญญาณเสียงตามความต้องการได้อย่างถูกต้องตามเทคนิค Producetransitions between sound signals that are technically accurate and producethe required effect 10207.01.03
10207.01 ควบคุมและปรับระบบเสียงในขณะแสดง Live Mix Sound for Live Shows 4. แก้ไขปัญหาระบบเสียงระหว่างการแสดง ได้ถูกต้อง Resolvesound operational problems with minimal disruption during live show 10207.01.04
10207.02 ควบคุมและปรับระดับเสียงอยู่ในข้อบังคับความปลอดภัย Ensure sound level output meet safety regulation 1.ควบคุมและปรับระดับการผสมสัญญาณเสียงได้ถูกต้องเพื่อให้อยู่ในขอบเขตและระดับที่ต้องการ Ensure that the levelof the composite signal is within technical limits and desired dynamic range 10207.02.01
10207.02 ควบคุมและปรับระดับเสียงอยู่ในข้อบังคับความปลอดภัย Ensure sound level output meet safety regulation 2.สังเกตและจัดการระดับความดังของเสียงได้ถูกต้องให้เหมาะสมกับสถานที่และมีความปลอดภัยต่อบุคคลในพื้นที่ปฏิบัติงานและ สาธารณะชน Observe and manage sound pressure levels according tovenue requirements and safe noise levels 10207.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้ทฤษฎีเสียงเบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การควบคุมระดับสัญญาณเสียง   2. การปรับแต่งเสียง        3. การปรับเสียง Effect       4. การปล่อยสัญญาณเสียง     5. การแก้ปัญหาระหว่างการแสดง6. การจัดการระดับความดังของเสียงให้อยู่ในระดับการรบกวนที่ ปลอดภัย 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วิธีการควบคุมระดับสัญญาณเสียง             2. วิธีการปรับแต่งเสียง                               3. วิธีการปรับเสียง Effect                4. วิธีการการปล่อยสัญญาณเสียง            5. ขั้นตอนการแก้ปัญหาระหว่างการแสดง         6. ระดับการผสมสัญญาณเสียง                     7. การสังเกตและการจัดการระดับความดังของเสียงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)  1. เอกสารรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ  2. ผลงานการควบคุมระดับสัญญาณเสียง ปรับแต่งเสียง        3. ผลงานการปฏิบัติงานปรับเสียง effects         4. ผลงานการปฏิบัติการปล่อยสัญญาณเสียง      5. ผลงานการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระหว่างการแสดง        6. ผลงานการปฏิบัติงานจัดการระดับความดังของเสียง     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)  1. เอกสารรับรองผลการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมและปรับระบบเสียง(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการควบคุมและปรับระบบเสียง จากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   ประเมินจากหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมิน 

15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียดN/A 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน2. เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ