หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการซ้อมงานระบบเสียงก่อนปฏิบัติงานจริง (Undertake rehearsal)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -LST-3-045ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการซ้อมงานระบบเสียงก่อนปฏิบัติงานจริง (Undertake rehearsal)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ ใช้ทักษะและความรู้ในการซ้อมงานระบบเสียงก่อนปฏิบัติงานจริง โดยจะต้องเข้าใจถึงความต้องการในการซ้อมงานระบบเสียง และสามารถเปิดใช้ระบบเสียงเพื่อการซ้อมได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10206.01 เข้าใจความต้องการในการซ้อมงานระบบเสียง Understand Rehearsal Requirement 1.กำหนดความต้องการสำหรับการซ้อมโดยประสานงานกับบุคคลากรที่เกี่ยวข้องและทำความเข้าใจในเอกสารที่ต้องใช้ในการซ้อมได้ถูกต้องDetermine requirements for rehearsal through liaison with appropriatepersonnel and understand production documentation 10206.01.01
10206.01 เข้าใจความต้องการในการซ้อมงานระบบเสียง Understand Rehearsal Requirement 2. สรุปผลความต้องการในการซ้อมงานระบบเสียงได้ถูกต้อง Briefall relevant personel with the rehearsal requirement to ensure a smoothoperation 10206.01.02
10206.02 เปิดใช้ระบบเสียงเพื่อการซ้อม Operate Sound Reinforcement System for Rehearsal 1.เปิดเครื่องควบคุมระบบเสียงหลัก (Front of House)และมอนิเตอร์ ระหว่างการซ้อม ได้ถูกต้องเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่เหมาะสม Operatefront of house and monitor consoles during dress rehearsals or sound checksto establish appropriate mix to produce the required technical level, tonalbalances and frequency response 10206.02.01
10206.02 เปิดใช้ระบบเสียงเพื่อการซ้อม Operate Sound Reinforcement System for Rehearsal 2. ระบุปัญหาด้านเสียงในระหว่างการซ้อมได้ถูกต้องเพื่อปรับเสียงตามที่ต้องการDiscuss sound issues with relevant personnel during rehearsals andadjust mix as required 10206.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการซ้อม       2. การเปิดเครื่องควบคุมระบบเสียงหลักและมอนิเตอร์    3. การปรับเสียงตามข้อปรึกษาหารือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในระหว่าง การซ้อม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการซ้อม        2. แนวทางปฏิบัติในการซ้อม                3. การประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการซ้อม       4. หลักการเปิดเครื่องควบคุมระบบเสียงหลักและมอนิเตอร์        5. วิธีการปรับเสียงตามข้อปรึกษาหารือกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างการซ้อม  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)  1. เอกสารรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ  2. ผลงานการดำเนินการซ้อมงานระบบเสียงก่อนปฏิบัติงานจริง  3. หลักฐานการปฏิบัติงานเปิดเครื่องควบคุมระบบเสียงหลัก (front of house) และมอนิเตอร์      (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)  1. เอกสารรับรองผลการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการซ้อมงานระบบเสียงก่อนปฏิบัติงานจริง(ค) คำแนะนำในการประเมิน  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดำเนินการซ้อมงานระบบเสียงก่อนปฏิบัติงานจริงจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน  ประเมินจากหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมิน 

15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียดN/A 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน2. เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน  


ยินดีต้อนรับ