หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานติดตั้งระบบเสียงด้วยความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ (Supervise Work Health & Safety Practice)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -LST-3-044ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการปฏิบัติงานติดตั้งระบบเสียงด้วยความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ (Supervise Work Health & Safety Practice)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างติดตั้งระบบเสียง ชั้น 36. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ ใช้ทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย ในงานติดตั้งระบบเสียง ซึ่งจะเริ่มด้วยระบุ และประเมินความเสี่ยง จัดเตรียมและควบคุมการปฏิบัติงานติดตั้งระบบเสียง ด้วยความปลอดภัย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10205.01 ระบุ และประเมินความเสี่ยงในงานติดตั้งระบบเสียง 1. ระบุอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงานและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง Identify hazards in the work area and report to designatedpersonnel 10205.01.01
10205.01 ระบุ และประเมินความเสี่ยงในงานติดตั้งระบบเสียง 2. ประเมินปัจจัยความเสี่ยงและแก้ไขได้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ Assessed the risk factor andtake action to resolve the situation 10205.01.02
10205.02 จัดเตรียมและควบคุมการปฏิบัติงานติดตั้งระบบเสียง ด้วยความปลอดภัย Prepare & Supervise work safety practices 1.จัดเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและถูกสุขอนามัยได้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน Prepareand brief all personel on Work, Health & Safety procedure based on bestpractice in Sound Reinforcement industry 10205.02.01
10205.02 จัดเตรียมและควบคุมการปฏิบัติงานติดตั้งระบบเสียง ด้วยความปลอดภัย Prepare & Supervise work safety practices 2. ควบคุมการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ได้ถูกต้องตามข้อควรระมัดระวังและข้อแนะนำด้านความปลอดภัยSupervise safe work practices, duty of care requirements and safe workinstructions are followed 10205.02.02
10205.03 ปฏิบัติตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในงานติดตั้งระบบเสียง Follow Emergency Procedures 1.กำหนดบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการสั่งการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม Designated personnel are identified in theevent of an emergency for communication purposes 10205.03.01
10205.03 ปฏิบัติตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในงานติดตั้งระบบเสียง Follow Emergency Procedures 2. ปฏิบัติการตามขั้นตอนป้องกันสถานที่ปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เพลิงไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆ และเหตุฉุกเฉินอื่นๆรวมถึงการเลือกและใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ Safeworkplace procedures for dealing with accidents, various types of fire andother emergencies are followed, including identification or use, ifappropriate, of fire equipment within scope of responsibilities 10205.03.02
10205.03 ปฏิบัติตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในงานติดตั้งระบบเสียง Follow Emergency Procedures 3.ปฏิบัติการตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ Emergencyresponse and evaluation procedures are known, practiced and carried outeffectively when required 10205.03.03
10205.03 ปฏิบัติตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในงานติดตั้งระบบเสียง Follow Emergency Procedures 4. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นการบาดเจ็บเล็กน้อยจากอุบัติเหตุได้ถูกวิธี Emergencyfirst aid treatment of minor injuries is carried out correctly and details ofany treatment administered are reported accurately to designated personnel assoon as possible 10205.03.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การสวมใส่ชุดปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย   2. ควบคุมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุ ได้อย่างปลอดภัย      3. สื่อสารกับบุคคลที่รับผิดชอบในการสั่งการ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน   4. ปฏิบัติการตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน         5. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากอุบัติเหตุการบาดเจ็บเล็กน้อย 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงาน                       2. วิธีการรายงานเหตุฉุกเฉินต่อผู้เกี่ยวข้อง                             3. การประเมินปัจจัยความเสี่ยงและวิธีการแก้ไข                      4. วิธีการควบคุมการปฎิบัติงานตามข้อแนะนำด้านความ ปลอดภัย        5. วิธีการจัดทำข้อสรุปสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความ ปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 6. วิธีการสวมใส่ชุดปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย   7. การควบคุมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุ ได้อย่างปลอดภัย     8. การสื่อสารกับบุคคลที่รับผิดชอบในการสั่งการ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน      9. การปฏิบัติการตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน     10. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากอุบัติเหตุการบาดเจ็บเล็กน้อย  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ   2. ผลงาน การติดตั้งอุปกรณ์ในงานระบบเสียง(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)  1. เอกสารรับรองผลการอบรมเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ในงานระบบเสียง(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกณ์ระบบเสียง จากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   ประเมินจากหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมิน 

15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียดN/A 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน2. เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน3. เครื่องมือประเมิน  1) แบบทดสอบข้อเขียน  2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 


ยินดีต้อนรับ